Pëshkrimi i produktit

Përshkrimi i produktit

Shpenzo dhe kurse me produktin e ri të Halkbank AD Skopje!

E-Arka është mënyrë e thjeshtë e kursimit me përdorimin e përditshëm të kartelës MasterCard Debit Contactless të Halkbank. Me çdo transakcion të bërë me këtë lloj të kartelës në POS terminal të cilës do bankë, shumë e caktuar e rritur mbi shumën e POS transakcionit do të transferohet në llogarinë Tuaj të posaçme të kursimit ( dedikuar në veçanti për këtë lloj të kursimit).

Si funksionon?

Zgjidhni mënyrën e kursimit gjatë nënshkrimit të kontratës:  

1. Rrumbullakësimi në shumë deri në numrin e përafërt të plotë (zgjedhja 10, 50, 100, 200, 500 denarë) 

Shembull se si funksionon – Rrumbullakësimi në shumë deri në numrin e përafërt të plotë (Shembull me 100 denarë) 

Produkti/shërbimi i blerë Çmimi i produktit Rrumbullakësimi në shumë deri në numrin e përafërt të plotë (100 Denarë) Shuma e transferuar në llogarinë Tuaj depozituese

59 denarë 100 denarë 41 denarë

182 denarë 200 denarë 18 denarë

327 denarë 400 denarë 73 denarë
  Gjithsej Shuma e transferuar në llogarinë Tuaj depozituese 
132 DENARË

 


2. 
Shuma fikse nga çdo transakcion i bërë (zgjedhja 10, 20, 50, 100 denarë)

Shembull se si funksionon – Shuma fikse (Shembull me 50 denarë)

Produkti/shërbimi i blerë Çmimi i produktit Shuma fikse nga çdo transakcion i bërë (50 denarë) Shuma e transferuar në llogarinë Tuaj depozituese

59 denarë 50 denarë 50 denarë 

182 denarë 50 denarë 50 denarë 

327 denarë 50 denarë 50 denarë 
  Gjithsej Shuma e transferuar në llogarinë Tuaj depozituese 
150 DENARË 

 

 

Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

  • Norma e interesit: 0,80 %
  • Afatizimi: 12 muaj
  • Arkëtimi i interesit : në fund të periudhës së maturimit
  • Norma e interesit : Fikse
  • Metoda e përllogaritjes së interesit: metoda proporcionale (28/31-365/366)
  • Me mundësi për arkëtime të pjesshme të depozitës para skadimit të datës së maturimit, me çrast mbi pjesën e tërhjekur të mjeteve përllogaritet interes sipas kqyrjes, kurse mbi pjesën e mbetur përllogaritet interesi i kontraktuar.
  • Gjatë maturimit të depozitës automatikisht riafatizohet në përputhje me kontratën.
  • Në rast të prishjes së parakohshme të depozitës Banka përllogarit interes sipas kqyrjes në përputhje me Vendimin e normave të interesit të Bankës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies