Përgjithësuar

Përgjithësuar

HALKBANK si bartës i Qarkullimit Pagesor ka zhvilluar sistem të shpejtë, efikas dhe kualitativ për realizimin e qarkullimit pagesor, si njëra ndër funksionet kryesore në punët bankare, me çka klientëve të saj ju ofron shërbim në pajtim me kërkesat e tyre.

Pagesat tuaja mund ti realizoni në çdo degë në Republikën e Maqedonisë.

Nëse dëshironi të kurseni kohë dhe para, realizoni pagesat tuaja nëpërmjet e-banking-ut.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale, vizitoni degën më të afërt të Halkbank dhe bëhuni anëtar i familjes tonë.

Për më shumë informacione vizitoni degën tonë më të afërt ose na kontaktoni nëpërmjet

e-mail-it: platenpromet@halkbank.mk 

Përparësitë

Përparësitë

  • Kurseni para dhe kohë dhe paguani nëpërmjet e-banking-ut në çdo kohë dhe nga kudo
  • Të gjithë pagesat mund ti kryeni nëpërmjet e-banking-ut
  • Paguani në Halkbank me provizione dhe kompenzime të volitshme
  • Halkbank ju ofron grumbullim të sigurt dhe shumë profesional të parave të gatshme nga hapësirat tuaja afariste

Plani Terminues

PLANI TERMINUES (AFATEVE) për pranimin e urdhërpagesave

Pranimi i urdhërpagesave në operacionet e pagesave vendore në formë letre me afat deri në datën aktuale përmes sporteleve të Halkbank AD Skopje
  e hënë-e premte* e shtunë **
KIBS prej 08:30 deri në ora 14:00 /
MIPS (me përjashtim të PP53) prej 08:30 deri në ora 16:00 /
MIPS PP53 prej 08:30 deri në ora 15:30 /
Kliring intern prej 08:30 deri në ora 20:00 prej 10:00 deri në ora 20:00
Transaksionet me para në dorë (pagesat dhe tërheqjet) prej 08:30 deri në ora 16:15 prej 10:00 deri në ora 20:00
Ekspozitура Ramstore, pas skadimit të kliringut të brendshëm për pranimin e urdhërpagesave (pa para të gatshme dhe me para të gatshme) me datë aktuale pranojnë urdhërpagesa me datën e ardhshme të punës deri në orën 21:45
* me përjashtim të ditëve që shpallen ditë jo pune** për degët e bankës që punojnë të shtunave (pritja deri në fund të orarit të punës së degëve)

Pranimi i urdhërpagesave në operacionet e pagesave vendore me datë aktuale përmes sistemit elektronik bankar dhe sistemit të AD Posta e Maqedonisë së Veriut
  e hënë-e premte* e shtunë
KIBS      deri në ora 14:20 /
MIPS (me përjashtim të PP53)      deri në ora 16:20 /
MIPS PP53      deri në ora 15:30 /
Kliring intern      deri në ora 20:00  deri në ora 20:00
* me përjashtim të ditëve që shpallen ditë jo pune

Pranimi i urdhërpagesave elektronike me një datë valutore të ardhshme – 20 ditë kalendarike përpara

SHËNIM:

  • Klientët janë të obliguar të respektojnë planin terminues (afateve) për marrjen e urdhërpagesave.
  • Urdhërpagesat e dorëzuara nëpërmjet sistemit bankar elektronik me valutën e datës aktuale, të cilat nuk janë ekzekutuar sipas planit terminues, do të anulohen pas përfundimit të planit terminues.
  • Urdhërpagesat e dorëzuara në bankë përmes sistemit elektronik bankar dhe sistemit të AD Posta e Maqedonisë së Veriut, në mënyrë KIBS dhe MIPS, të shtunave ose ditëve kur nuk funksionojnë sistemet e pagesave për shlyerjen e transaksioneve ndërmjet bankave, do të realizohen në datën e ditës së parë të punës.
  • Banka rezervon të drejtën për të ndryshuar planin terminues

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies