Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

BLINI FLUTURIMTHI !!!

Kartelë debitore Visa PayWave Electron dedikuar për persona fizikë e cila është e lidhur me llogarinë Tuaj transakcionale.

Visa PayWave Electron është kartelë ndërkombëtare dedikuar për transakcione pa para të gatshme e cila mbështet pagesa përmes internetit.

Shfrytëzim të mjeteve tuaja të disponueshme 24/7

Mundësi për pagesë të shpejtë kudo ku gjendet shenja për pagesë pa kontakt të Visa PayWave 

Pin autorizim dhe autorizim me nënshkrim personal nuk ka nevojë për transakcione deri kufirin e shumës së caktuar nga ana e Bankës (2.000,00 mkd ) ose deri në kufirin për pagesë pa kontakt të vendosur në terminalin i cili mbështet kartela pa kontakt.

Shfrytëzimi i kartelës është pa komision për pagesa në rrjetin tregtar dhe pa komision për tërheqjen e parave të gatshme (kesh) nga bankomatët e Halkbank AD Skopje.

Visa PayWave Electron e lëshuar nga Halkbank AD Skopje i posedon standardet më të larta të sigurisë për pagesa përmes internetit (3D Secure - Verified by Visa – VbV).

Për kartelën debitore Visa PayWave Electron mund të aplikoni në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank ose onlajn përmes aplikacionit tonë.

Që të informoheni për çdo transakcion tuajin përmes SMS info, mund të plotësoni aplikacionin për sms info ose ta dorëzoni në degën më të afërt të Halkbank AD Skopje ose përmes e-mailit: help24@halkbank.mk

Përparasitë

PËRPARËSITË

BLINI FLUTURIMTHI !!!

Me Visa PayWave Electron shfrytëzuesit mund të kënaqen gjatë blerjes.

  • Mundësi për transakcione pa kontakt në POS terminalet ku është vendosur logoja për transakcione pa kontakt Visa PayWave 
  • Mundësi për blerje me zbritje te partnerë të caktuar të Halkbank AD Skopje
  • Ekzekutim të shpejtë të transakcioneve
  • Kartelat e lëshuara nga Halkbank AD Skopje i posedojnë standardet më të larta të sigurisë për pagesa përmes internetit 3D Secure - Verified by Visa – VbV.

Për kartelën debitore Visa PayWave Electron mund të aplikoni në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank ose onlajn përmes aplikacionit tonë.

Që të informoheni për çdo transakcion tuajin përmes SMS info, mund të plotësoni aplikacionin për sms info ose ta dorëzoni në degën më të afërt të Halkbank AD Skopje ose përmes e-mailit: help24@halkbank.mk

Komisionet

KOMISIONET

Kompenzimi për përpunimin e kartelës themelore 100,00 mkd
Kompenzimi për përpunimin e kartelës shtesë 100,00 mkd
Kompenzimi për Ridhënien e kartelës themelore/shtesë 100,00 mkd
Kompenzimi për Ridhënien e kartelës themelore/shtesë para skadimit të afatit (dëmtuar/humbur) 300,00 mkd
Kompenzimi për përpunimin urgjent të kartelës 600,00 mkd
Kompenzimi për reklamacion të pabazuar 600,00 mkd
Raport nga llogaria nga bankomati i Halkbank Pa kompenzim
Tërheqja e parave të gatshme (kesh) nga bankomatët e Halkbank Pa kompenzim
Tërheqja e parave të gatshme (kesh) nga bankomatët e bankave të tjera 2% min. 120,00 mkd
Tërheqja e parave të gatshme (kesh) nga sportelet e Halkbank Në përputhje me pikën tarifore të përgjithshme II-В.2
Tërheqja e parave të gatshme (kesh) nga sportelet e bankave të tjera 2% min. 120,00 mkd
Bllokimi i kartelës me kërkesë të klientit përmes help 24, email ose me shkrim Pa kompenzim
Debllokimi i kartelës me kërkesë të klientit përmes help 24, email ose me shkrim 200,00 mkd
Rikonfigurimi i Pin-it Pa kompenzim
Ndryshimi i pin-it në sportel 50,00 denarë
Interesi aktiv për tejkalim, interesi sankcionues për tejkalim mbi saldon e lejuar në llogari, interesi pasiv Në përputhje me vendimin për normat e interesit

Pyetjet

PYETJET

Si mund të aplikoj për Visa PayWave Electron?

Mund të aplikoni në degën më të afërt të Halkbank AD Skopje ose ta plotësoni onlajn përmes aplikacionit tonë.

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar për Visa PayWave Electron?

Aplikacion të plotësuar për kartelë debitore dhe kopje të letërnjoftimit.

Sa zgjat procedura e dhënies së kartelës?

Kur të aprovohet kërkesa procedura zgjat 2 ditë pune që kartela të dorëzohet në degë nga ku shfrytëzuesi ka vendosur ta tërhjek kartelën dhe për të njëjtën do të informohet përmes SMS porosisë.

Si të kryej transakcion pa kontakt?

Visa PayWave Electron është kartelë debitore e cila Ju mundëson të kryeni transakcione pa kontakt me vetëm afrimin e kartelës tek POS terminali i cili ka mundësi për kryerjen e transakcioneve pa kontakt.

Pin autorizim dhe autorizim me nënshkrim personal nuk ka nevojë për transakcione deri kufirin e shumës së caktuar nga ana e Bankës (2.000,00 mkd ) ose deri në kufirin për pagesë pa kontakt të vendosur në terminalin i cili mbështet kartela pa kontakt. Për më tepër se 2.000,00 mkd ose mbi kufirin e vendosur në terminal për kryerjen me sukses të transakcionit, klienti duhet të fut PIN kodin të cilin e ka konfiguruar në kartelën pagesore.

Vlefshmëria e kartelës?

Vlefshmëria e kartelës është 3 vjet me mundësi për ridhënie.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.