Përgjithshme

Përgjithshme

Nëse keni depozitë të afatizuar në Halkbank dhe keni nevojë për kredi, por nuk dëshironi të humbni interesin nga Depozita juaj, Halkbank ju ofron zgjidhjen më të mirë për kërkesat tuaja, duke ju ofruar kredi me depozitë.

Përparësitë

Përparësitë 

Halkbank ofron kredi afatgjate me depozitë dhe me shpenzime të ulta.

Kushtet për Kredi

Kushtet për Kredi

  • Shuma: deri 6.150.000 MKD / 100.000 EUR
  • Afati maksimal: deri 240 muaj.
  • Norma e interesit: 2% margjinë interesi të depozitit të deponuar në Halkbank
  • Shpenzimet e kredisë: pa kompenzim për përpunim
  • Shpenzim për kontroll në byronë kreditore të Maqedonisë: 200 denarë  (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesat kreditore të refuzuara dhe të anuluara)
  • Mundësi për shlyerje të parakohshme të kredisë pa kompenzim
  • Mundësi për çlirim të mjeteve të lira nga depoziti në bazë vjetore/kuartale.

Pyetjet

Pyetjet

A më duhet kolateral (sigurim) shtesë për kredi me depozit?

Halkbank e merr depozitin si kolateral (sigurim) dhe nga këtu nuk ka nevojë për bashkëhuamarrës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.