Karakteristikat

Karakteristikat

Kontriboni për punën tuaj me para të gatshme (kesh) me kartelat kreditore Mastercard Business Revolving. Kartela kreditore Mastercard Business Revolving është kartelë kreditore ndërkombëtare, e cila mund të përdoret për pagesën e mallrave dhe shërbimeve (shpenzime për argëtim, akomodim në hotel, shpenzime udhëtimi, për zbatimin e transakcioneve në internet (rezervime të hoteleve, blerje të biletave të avionit ...) dhe për tërheqjen e parave të gatshme (kesh), në vend dhe jashtë vendit për nevoja afariste.

Kartela funksionon në parimin e kthimit minimal mujor të vetëm 10% të shumës së kredisë së shpenzuar në muajin vijues.

Nëse nuk jeni shfrytëzues i kartelës kreditore Mastercard Business Revolving mund të aplikoni përmes aplikacionit ose në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje.

Nëse do dëshironit të jeni të informuar për çdo transakcion Tuajin përmes SMS porosisë, Ju lusim të plotësoni dhe dorëzoni Aplikacionin për SMS info deri te dega më e afërt e Halkbank AD Skopje.

Kartelat e lëshuara nga Halkbank AD Skopje i posedojnë standardet më të larta të sigurisë në pagesat në internet (3D Secure - Verified by Visa - VbV dhe MC Secure Code).

Përparësitë

Përparësitë

Kartela Mastercard Business Revolving funksionon në parimin e kthimit minimal mujor të vetëm 10% të shumës së kredisë së shpenzuar në muajin vijues.

  • 24/7 orë mbështetje për shfrytëzuesit kudo në botë përmes kontakt qendrës HELP 24 help24@halkbank.mk ose në tel +389(0)2 3296 330
  • Mundësi për shfrytëzimin e limitit të disponueshëm të kartelës kreditore Mastercard Business Revolving kudo ku është ekspozuar logoja Mastercard.
  • Biznes kartelat janë mënyrë praktike për pagesën e të gjithë klientëve korporativë.
  • Kartela Mastercard Business Revolving mund tu jepen më tepër përdoruesve dhe për çdo kartelë të lëshuar mund të definohet limiti për tu shpenzuar në bazë ditore dhe mujore në vend dhe jashtë vendit.
  • Për kartelë kreditore Mastercard Business Revolving mund të aplikoni përmes aplikacionit ose në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje.

Provizionet

Provizionet

Master Business Credit 
Komisioni për përpunimin e kartelës themelore 200,00 mkd
Komisioni për përpunimin e kartelës shtesë 100,00 mkd
Komisioni për ridhënien e kartelës themelore/shtesë 100,00 mkd
Komisioni për ridhënien e kartelës themelore/shtesë para skadimit të afatit (e dëmtuar/humbur) 300,00 mkd
Komisioni për përpunimin urgjent të kartelës  600,00 mkd
Komisioni për reklamacion të pabazuar  600,00 mkd
Tërheqja e kesh-it në bankomatet e Halkbank 2% ose min.100,00 mkd
Tërheqja e kesh-it në bankomatet e bankave të tjera 2,5% ose min.200,00 mkd 
Tërheqja e kesh-it në sportelet e Halkbank 2% ose min.100,00 mkd
Tërheqja e kesh-it në sportelet e bankave të tjera 2,5% ose min.200,00 mkd 
Anëtarësia vjetore për kartelë 1.500,00 mkd *komision mujor nga 125,00 mkd
Komisioni për dhënien e faturës Pa komision
Komisioni për vërejtje/paralajmërim  100,00 mkd
Bllokim i kartelës me kërkesë të klientit përmes help 24, e-mail ose me shkrim Pa komision
Debllokim i kartelës me kërkesë të klientit përmes help 24, e-mail ose me shkrim 200,00 mkd
Konfigurimi i PIN-it Pa komision
Ndryshimi i PIN-it në sportel 50,00 mkd
Shuma e limitit kreditor Bazuar në politikat kreditore

Pyetjet

Pyetjet

Si mund të aplikoni për kartelë kreditore?

Duhet të vizitoni degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje ku do duhet të vlerësohet aftësia juaj kreditore dhe nga ku do mund të tërhiqni dokumentacionin e nevojshëm për aplikim ose të aplikoni përmes web-it tonë dhe personi përgjegjës do ju kontaktojë.

Sa zgjat procedura për dhënien e kartelës së re?

Procedura merr 2 ditë pune që kartela të dorëzohet deri te dega nga ku klienti ka vendosur për ta tërhequr kartelën dhe për të njejtën do të njoftohet përmes SMS porosisë.

Si mund të marr raport për kartelën time kreditore përmes e-mailit?

Shkruani informacionet e nevojshme të kompanisë në këtë kërkesë këtu dhe kontaktoni degën më të afërt të Halkbank AD Skopje.

A ka nevojë për kartelë plotësuese për pagesa jashtë vendit?

Shfrytëzuesi i kartelës themelore dhe shfrytëzuesit e kartelave plotësuese mund të kryejnë transakcione kudo në botë në vende ku është ekspozuar logoja MasterCard.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.