I Përgjithshëm

DEPOZITA FLEXI

Kurseni në mënyrë fleksibile! Paguani dhe tërhiqni në çdo kohë nga llogaria juaj e depozitës dhe merrni interes në përputhje me shumën dhe ditët e afatizimit të fondeve.

KARAKTERISTIKAT

 • Mënyra e hapjesnë sportelet e Degëve/Ekspoziturave
 • Shuma minimale për hapjen dhe mbajtjen e depozitës: 30.000 MKD / 500 EUR
 • Shuma maksimale e depozitës: pakufizuar
 • Mënyra e pagesës së interesit: afatizuar (në fund të afatit të depozitës)
 • Lloji i normës së interesitfikse
 • Valuta e depozitimitMKD dhe EUR
 • Afati i depozitimit12, 24 dhe 36 muaj
 • Mënyra e llogaritjes së interesitproporcionale (28-31/365-6)
 • Riafatizimipas maturimit depozita nuk riafatizohet
 • Pagesa shtesë/plotësuese: mundësia për shuma të shumëfishta dhe të pakufizuara të rimbushjes së fondeve (pagesat mund të kryhen përmes sporteleve të bankës, përmes bankingut elektronik dhe duke hapur një urdhër të përhershëm).
 • Arkëtime të pjesshme: mundësi për tërheqje të shumëfishta nga llogaria e depozitës, deri në shumën minimale për mbajtjen e depozitës, d.m.th. 30.000 MKD / 500 EUR për llogaritjen e interesit kontraktual (arkëtimet mundësohen përmes sporteleve bankare dhe përmes bankingut elektronik).
 • Ndërprerja e parakohshme: është e lejuar. Ndërprerja e parakohshme konsiderohet nëse depozita tërhiqet para datës së skadimit të depozitës ose nëse kushti për ruajtjen e shumës minimale për mbajtjen e depozitës nuk plotësohet gjatë afatit të kontratës. Në këto raste Kontrata konsiderohet e përfunduar plotësisht dhe interesi llogaritet në shikim, dmth. 0%.
 • Norma e interesitpërbëhet nga një normë bazë e interesit dhe një shtesë stimuluese në pikë përqindjeje dhe janë fikse me rastin e themelimit të Kontratës. Shtesa stimuluese formohet në rang dhe varet nga shuma e depozitës në para. Norma e interesit sipas shumës së depozitës do të rritet ose ulet me kalimin e depozitës nga një gradë në tjetrën. Interesi llogaritet në baza ditore dhe paguhet në datën e maturimit të depozitës.

Karakteristikat

NORMAT E INTERESIT

Normat e interesit për denarë

Shuma ( në rang) 12 muaj 24 muaj 36 muaj
Normë bazë interesi 0,20% 0,80% 1,10%
prej 30.000 deri 300.000 MKD
0.1 pp mbi normën bazë të interesit 0,30% 0,90% 1,20%
prej 300.001 deri 900.000 MKD
0.2 pp mbi normën bazë të interesit 0,40% 1,00% 1,30%
mbi 900.001 MKD

 

Normat e interesit për euro

Shuma ( në rang) 12 muaj 24 muaj 36 muaj
Normë bazë interesi 0,10% 0,40% 0,70%
prej 500 deri 5.000 EUR
0.1 pp mbi normën bazë të interesit 0,20% 0,50% 0,80%
prej 5.001 deri 15.000 EUR
0.2 pp mbi normën bazë të interesit 0,30% 0,60% 0,90%
mbi 15.001 EUR

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies