I Përgjithshëm

DEPOZITA FLEXI

Kurseni në mënyrë fleksibile! Paguani dhe tërhiqni në çdo kohë nga llogaria juaj e depozitës dhe merrni interes në përputhje me shumën dhe ditët e afatizimit të fondeve.

KARAKTERISTIKAT

 • Mënyra e hapjesnë sportelet e Degëve/Ekspoziturave
 • Shuma minimale për hapjen dhe mbajtjen e depozitës: 30.000 MKD / 500 EUR
 • Shuma maksimale e depozitës: pakufizuar
 • Mënyra e pagesës së interesit: afatizuar (në fund të afatit të depozitës)
 • Lloji i normës së interesitfikse
 • Valuta e depozitimitMKD dhe EUR
 • Afati i depozitimit12, 24 dhe 36 muaj
 • Mënyra e llogaritjes së interesitproporcionale (28-31/365-6)
 • Riafatizimipas maturimit depozita nuk riafatizohet
 • Pagesa shtesë/plotësuese: mundësia për shuma të shumëfishta dhe të pakufizuara të rimbushjes së fondeve (pagesat mund të kryhen përmes sporteleve të bankës, përmes bankingut elektronik dhe duke hapur një urdhër të përhershëm).
 • Arkëtime të pjesshme: mundësi për tërheqje të shumëfishta nga llogaria e depozitës, deri në shumën minimale për mbajtjen e depozitës, d.m.th. 30.000 MKD / 500 EUR për llogaritjen e interesit kontraktual (arkëtimet mundësohen përmes sporteleve bankare dhe përmes bankingut elektronik).
 • Ndërprerja e parakohshme: është e lejuar. Ndërprerja e parakohshme konsiderohet nëse depozita tërhiqet para datës së skadimit të depozitës ose nëse kushti për ruajtjen e shumës minimale për mbajtjen e depozitës nuk plotësohet gjatë afatit të kontratës. Në këto raste Kontrata konsiderohet e përfunduar plotësisht dhe interesi llogaritet në shikim, dmth. 0%.
 • Norma e interesitpërbëhet nga një normë bazë e interesit dhe një shtesë stimuluese në pikë përqindjeje dhe janë fikse me rastin e themelimit të Kontratës. Shtesa stimuluese formohet në rang dhe varet nga shuma e depozitës në para. Norma e interesit sipas shumës së depozitës do të rritet ose ulet me kalimin e depozitës nga një gradë në tjetrën. Interesi llogaritet në baza ditore dhe paguhet në datën e maturimit të depozitës.

Karakteristikat

NORMAT E INTERESIT

NOMILA VJETOR NOMINALE NGA 15.06.2022

Norma e interesit për depozitë me pagesën e interesit në ditën e maturimit

Afati i depozitës Normat vjetore të interesit
MKD EUR USD
Në shikim
0,00% 0,00% 0,00%
1 muaj 0,02% 0,01% 0,01%
3 muaj 0,05% 0,02% 0,03%
6 muaj 0,20% 0,05% 0,04%
12 muaj 0,50% 0,20% 0,07%
13 muaj 0,60% 0,30% /
24 muaj 1,20% 0,50% 0,10%
25 muaj 1,30% 0,60% /
36 muaj 1,50% 0,80% 0,40%

 

Norma e interesit për depozitë me pagesë mujore të interest

Afati i depozitës Normat vjetore të interesit
MKD EUR USD
6 muaj 0,20% 0,05% 0,04%
12 muaj       0,50% 0,20% 0,07%
13 muaj       0,60% 0,30% /
24 muaj 1,20% 0,50% 0,10%
25 muaj 1,30% 0,60% /
36 muaj 1,50% 0,80% 0,40%

 

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies