KARAKTERISTIKAT

Nëse dëshironi që deponimet tuaja të rriten sigurtë dhe në mënyrë stabile afatizoni mjetet dhe shfrytëzoni kushtet e volitshme për kursim.

  • Shuma minimale e deponimit : 3.000 MKD /50 EUR/ 50 USD
  • Mënyra e arkëtimit të interesit: në fund të periudhës së afatizimit ose në muaj
  • Lloji i normës së interesit: Fikse
  • Metoda e përllogaritjes së interesit: proporcional (28/31-365/366)
  • Riafatizimi: Gjatë maturimit të depozitës automatikisht riafatizohet, respektivisht në përputhje me kontratën
  • Tërheqje e pjesërishme e mjeteve: nuk është e lejuar para skadimit të periudhës së afatizimit
  • Prishja e parakohshme: në rast të prishjes së parakohshme të kontratës mbi depozitën përllogaritet interes sipas kqyrjes sipas tarifës së Bankës, për tërë kohën kur kanë qenë mjetet të afatizuara. Në këtë rast, deponuesi është i obliguar që ti kthen Bankës dallimin ndërmjet interesit të arkëtuar dhe interesit të ri të përllogaritur, ose Banka të njejtën do ta tërheq nga deponimi kryesor.

Ndryshimet e depozitave mundeni në çdo kohë ti shihni përmes bankingut elektronik.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale, vizitoni degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje dhe bëhuni pjesë e familjes sonë.

Për informacione plotësuese na kontaktoni në:

e-mail adresa: deposits@halkbank.mk

Normat

NORMA NOMINALE VJETORE TË INTERESIT NGA 15.11.2020

Normat e interesit për depozitë me arkëtim të interesit në ditën e maturimit

Afati i depozitës  MKD EUR USD
Në shikim 0,00% 0,00% 0,00%
1 muaj 0,02% 0,01% 0,01%
3 muaj 0,05% 0,02% 0,03%
6 muaj 0,10% 0,05% 0,04%
12 muaj 0,30% 0,20% 0,07%
13 muaj 0,40% 0,30% /
24 muaj 0,90% 0,50% 0,10%
25 muaj 1,10% 0,60% /
36 muaj 1,20% 0,80% 0,40%


Normat e interesit për depozitë me arkëtim mujor të interesit

Afati i depozitës MKD EUR USD
6 muaj 0,10% 0,05% 0,04%
12 muaj 0,30% 0,20% 0,07%
13 muaj 0,40% 0,30% /
24 muaj 0,90% 0,50% 0,10%
25 muaj 1,10% 0,60% /
36 muaj 1,20% 0,80% 0,40%

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.