Pako studentore

Për 10-she të pastër!

Dedikuar për studentë të moshës nga  18 deri 24 vjet.

Pako e veçantë e Halkbank AD Skopje dhe mundësi ekskluzive për studentë

Beneficionet dhe produktet që i përfiton klienti:

  • Kartelë debitore Visa PayWave
  • Tërheqje të parave të gatshme (kesh) pa kompenzim në të gjithë bankomatët e vendit dhe jashtë vendit
  • Banking elektronik falas
  • Aplikacion mobile falas
  • Pa shpenzime për mirëmbajtjen e llogarisë transakcionale

 Në shtojcë të kërkesës për pako studentore, klienti parashtron:

  • Fotokopje të letërnjoftimit
  • Indeks të vlefshëm

Për pakon studentore mund të aplikoni në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank ose onlajn përmes aplikacionit tonë.

Për të qenë të informuar për çdo transakcion tuajin përmes sms info mund të plotësoni aplikacionin për sms info ose ta dorëzoni në degën më të afërt të Halkbank AD Skopje ose në e-mail: help24@halkbank.mk


Komisionet

*Banking elektronik falas

*Aplikacion mobile falas

*Pa shpenzime për mirëmbajtjen e llogarisë transakcionale

*Kartelë debitore Visa PayWave

Kompenzimi për përpunimin e kartelës themelore 100,00 mkd
Kompenzimi për ridhënien e kartelës themelore 100,00 mkd
Kompenzimi për ridhënien e kartelës themelore para skadimit të afatit (e dëmtuar/e humbur) 300,00 mkd
Kompenzimi për përpunimin urgjent të kartelës 600,00 mkd
Kompenzimi për reklamacion të pabazuar 600,00 mkd
Ekstrakt i llogarisë nga bankomati i Halkbank Pa kompenzim
Tërheqja e parave të gatshme (kesh) nga bankomatë të Halkbank Pa kompenzim
Tërheqja e parave të gatshme (kesh) nga bankomatë të bankave të tjera Pa kompenzim
Tërheqja e parave të gatshme (kesh) nga sportelet e Halkbank Në përputhje me tarifën e përgjithshme pika II-V.2
Tërheqja e parave të gatshme (kesh) nga sportelet e bankave të tjera 2% min. 120,00 mkd
Bllokimi i kartelës me kërkesë të klientit përmes help 24, e-mail ose me shkrim Pa kompenzim
Debllokimi i kartelës me kërkesë të klientit përmes help 24, e-mail ose me shkrim 200,00 mkd
Konfigurimi i PIN-it Pa kompenzim
Ndryshimi i PIN-it në sportel 50,00 denarë


Pyetje

Kush mund të aplikojë për pako studentore:

Pakoja studentore është dedikuar për të gjithë studentët të moshës nga 18 deri 24 vjet.

Si mund të aplikohet për pakon :

Për pakon studentore mund të aplikoni në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank ose onlajn përmes aplikacionit tonë. 

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar:

-Kërkesë e plotësuar për pako studentore

-Fotokopje të letërnjoftimit

-Indeks të vlefshëm

Vlefshmëria e kartelës debitore Visa PayWave :

Vlefshmëria e kartelës është 3 vite me mundësi për ridhënie.


Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.