Qeverisja korporative

Qeverisja e mirë korporative kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, përmirësimin e rezultateve afariste, efikasitetin operacional, uljen e shpenzimeve, rritjen e vlerës së aseteve dhe reputacionin më të mirë të kompanisë. Të gjithë këto segmente janë thelbësore për funksionimin e suksesshëm të një subjekti afarist, përfshirë edhe një bankë.

Pikërisht për këtë, Halkbank zbaton praktikat e qeverisjes korporative të orientuara drejt qëndrueshmërisë pasi mundëson një përparim të mëtejshëm. Qeverisja korporative na ndihmon në zbatimin e një strategjie të qëndrueshmërisë së biznesit, menaxhimin e vendosjes së qëllimeve dhe proceset e raportimit, forcimin e marrëdhënieve me aktorët e jashtëm dhe sigurimin e përgjegjësisë së plotë.

Praktikat e tilla bazohen në shqetësimin tonë të fortë për të ardhmen, e cila na inkurajon të jemi shoqërisht të përgjegjshëm dhe inovativë, sepse pikërisht këto gjëra janë ato që sigurojnë qëndrueshmëri. Disa aspekte janë thelbësore në punën tonë: rezultatet financiare, kultura organizative, ndikimi shoqëror dhe ndikimi në mjedisin jetësor.

Qëllimi strategjik i bankës që nga fillimi i funksionimit në tregun maqedonas ishte të bëhej një nga bankat kryesore në sektor duke arritur rritje të qëndrueshme, veprimtari të përgjegjshme shoqërore dhe nivel të lartë të profitabilitetit. Ne jemi duke arritur në mënyrë të përhershme qëllimet e përcaktuara dhe si banka me rritjen më të shpejtë në një periudhë relativisht të shkurtër kemi arritur të bëhemi banka e katërt më e madhe në vend dhe një nga bankat e rëndësishme sistemore. Duke qenë se jetojmë në një kohë kur digjitalizimi po fiton vrull dhe ka implikime të drejtpërdrejta në të gjitha sferat e ekonomisë, ne përpiqemi të ndjekim këto trende dhe jemi një nxitës i vërtetë i ndryshimeve teknologjike.

Zhvillimi teknologjik nënkupton konkurrencën e re për sektorin bankar dhe kanalizimin e mundshëm të përdoruesve të fundit drejt ndërmjetësve të rinj në ekzekutimin e transaksioneve dhe shlyerjeve, gjë që pritet të rrisë efikasitetin dhe të ulë shpenzimet.

Për ne, viti 2019 do të mbahet mend si viti në të cilin bëmë hapin e parë drejt krijimit të një institucioni që në të ardhmen do të bëhet i njohur si një supermarket financiar.

Halkbank ka krijuar një sistem funksionimi në të cilin shprehet motoja e bankës – Të rëndësishëm janë njerëzit. Klientët e kënaqur dhe aksionarët e kënaqur janë prioriteti ynë. Dhe e gjithë kjo nuk është e mundur pa punonjës të trajnuar mirë, gjë që arrihet duke organizuar trajnime të brendshme për përmirësimin e performancës. Banka është e njohur gjithashtu për përgjegjësinë e saj shoqërore, duke siguruar mbështetje të vazhdueshme për projektet që kontribuojnë në zhvillimin e komunitetit, me theks të veçantë në promovimin e shprehive të shëndetshme të jetës dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Ne synojmë të jemi aty ku është rritja, duke u mundësuar subjekteve afariste dhe ekonomisë të lulëzojnë duke ndihmuar njerëzit të përmbushin pritjet e tyre dhe të realizojnë ambiciet e tyre. Ndërtimi i marrëdhënieve të forta me palët e interesuara na ndihmon të zbatojmë strategjinë tonë në përputhje me vlerat afatgjata dhe të menaxhojmë biznesin në një mënyrë të qëndrueshme.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies