Karakteristikat

Depozitat janë të siguruara në Fondin për sigurimin e depozitave, në përputhje me kushtet e vlefshme të Fondit për sigurimin e depozitave.

Në rast të një ngjarje rreziku, Fondi për sigurimin e depozitave bën dëmshpërblimin deri në 30.000 euro në kundërvlerë denari për një depozitues, në bankë, degë të bankës së huaj ose kursimore në përputhje me dispozitat e ligjit.

Brenda shumës deri në 30.000 euro, lëndë e dëmshpërblimit janë edhe principali dhe interesi i të gjitha depozitave që posedon një person në cilësinë e depozituesit në bankë, në ditën e ngjarjes së rrezikut.

Më shumë informacione në lidhje


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.