Karakteristikat

Depozitat e kursimit janë të siguruara në Fondin për sigurimin e depozitave të kursimit.

Fondi i kompenzon depozitat e siguruara, por jo më shumë se kundërvlera në denarë e 30.000 euro për depozit në një bankë, degë e bankës së huaj ose kursimore, llogaritur me kursin mesatar të Bankës Qendrore në ditën e hyrjes në fuqi të vendimit të Guvernatorit për abrogimin e lejes për themelimin dhe punën në bankë, degë të huaj apo kursimore.

Në shumën e përmendur llogaritet kryegjëja e depozitit, interesi i definuar dhe i llogaritur dhe interesi i paarritur deri në ditën e hyrjes në fuqi të vendimit të Guvernatorit.

Kompenzimi i depozitave në denarë dhe në deviza bëhet në denarë.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.