Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

Periudha promocionale e produktit është deri më 31.08.2023.

Karakteristikat e produktit:

  • Shuma minimale e depozitës: 30.000 MKD / 500 EUR
  • Mënyra e arkëtimit të interesit: në fund të afatit ose në bazë mujore
  • Lloji i normës së interesit: fikse
  • Afati i depozitës: 12, 24 dhe 36 muaj
  • Metoda e llogaritjes së interesit: proporcionale (28-31/365-6)
  • Riafatizimi: ripërtëritet automatikisht pas përfundimit të afatit. Me rastin e ripërtrirjes, normat e interesit do të merren nga kursimet e përgjithshme me norma interesi fikse që do të jenë të vlefshme sipas Vendimit për normat pasive të interesit.
  • Tërheqja e pjesshme e mjeteve: nuk lejohet para skadimit të periudhës së depozitës
  • Pagesa plotësuese: asnjë pagesë tjetër nuk mund të bëhet përpara datës së skadimit të depozitës
  • Prishja e parakohshme e depozitës: me përfundimin e parakohshëm të marrëveshjes së depozitës, interesi i kërkesës llogaritet sipas Vendimit të vlefshëm për normat pasive të interesit të Bankës, i cili aktualisht është 0%. Gjatë arkëtimit mujor të interesit, depozituesi është i detyruar t'i kthejë Bankës diferencën ndërmjet interesit të paguar dhe atij të sapollogaritur ose Banka do ta zbresë atë nga depozita bazë.

Normat e Interesit

NORMAT E INTERESIT

NORMAT NOMINALE TË INTERESIT NGA 01.06.2023:

Afati i depozitës Norma vjetore e interesit
MKD EUR
12 muaj 3,00% 2,00%
24 muaj 3,50% 2,50%
36 muaj 3,80% 3,00%

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies