Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

Me rastin e muajit të kursimeve - Tetor, Halkbank aktivizon Depozitën Promo, me një periudhë promocionale nga 01.10 deri në 31.12.2021.

Karakteristikat e produktit:

  • Shuma minimale e depozitës: 30.000 MKD / 500 EUR
  • Mënyra e arkëtimit të interesit: mujore ose me afat (në fund të periudhës së maturimit)
  • Lloji i normës së interesit: fikse
  • Afatizimi: 13 dhe 25 muaj
  • Riafatizimi: principali riafatizohet automatikisht pas skadimit të periudhës së depozitimit me afat dhe interesi paguhet në llogarinë e transaksionit. Në rast të riafatizimit, marrëveshja rinovohet me një normë interesi fikse nga kursimet e përgjithshme në përputhje me Vendimin për normat e interesit të depozitave që janë të vlefshme në momentin e riafatizohet.
  • Tërheqja e pjesërishme e mjeteve: nuk lejohet para përfundimit të periudhës së depozitimit me afat. Në rast pagese të pjesshme, kontrata përfundon plotësisht dhe nuk paguhet interes
  • Pagesa shtesë: asnjë pagesë shtesë nuk mund të bëhet para skadimit të datës së maturimit
  • Prishje e parakohshme e kontratës: Në rast të përfundimit të parakohshëm të marrëveshjes së depozitave, interesi në përllogaritje llogaritet sipas Vendimit të vlefshëm për normat e interesit të depozitave të Bankës, e cila aktualisht është 0%.
    Me pagesën mujore të interesit, depozituesi është i detyruar të kthejë në Bankë diferencën midis interesit të paguar dhe atij të sapo llogaritur, ose Banka do ta zbresë atë nga investimi bazë.

Normat e Interesit

NORMAT E INTERESIT

Normat e interest për arkëtime me afat ose mujore të interesit:

Afati i depozitës Norma vjetore e interesit
МКД ЕУР
13 muaj 1,00% 0,80%
25 muaj 1,30% 1,00%

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.