Karakteristikat

Karakteristikat

Arkat për qytetarë

Kushtet e përgjithshme për punë me arka

Çka paraqet arka

Arka paraqet kuti të veçantë me dimensione të caktuara e cila është e vendosur në një pjesë të posaçme dhe të sigurt të bankës dhe në të cilën qiramarrësi mund të mbajë sende me vlerë dhe dokumente.

Si të merrni arkë me qira

Arkë me qira mund të merr person fizik ose juridik.

Gjatë qiramarrjes pala nënshkruan kontratë me bankën për marrjen me qira të arkës. Identiteti i palës vërtetohet me dokument personal (letërnjohtim ose pasaportë, për shtetas të huaj vetëm me pasaportë)

Personi juridik gjatë qiramarrjes së arkës duhet të autorizojë një ose më së shumti dy persona për punët me arkën.

Kontrata për arkë nuk mund të bëhet në shifër ose në prurës

Çka nuk mund të ruhet në arkë

Në arkë nuk mund të ruhen sende që janë të ekspozuara prishjes së shpejtë, sende radioaktive, të djegshme dhe eksploduese.

Përparësitë

Përparësitë

Qiramarrësi i arkës mund të autorizojë person tjetër fizik në moshë madhore për shfrytëzimin e arkës. Nëse qiramarrësi i arkës dëshiron të autorizojë person fizik të mitur për shfrytëzimin e arkës, duhet që Bankës ti dorëzojë deklaratë të shkruar për pajtueshmëri mbi disponimin me arkën. Autorizimi pushon të vlejë nëse kërkohet ose në rast vdekje të qiramarrësit ose në rast të prishjes së kontratës për qiramarrje të arkës

Sekret i garantuar i të dhënave

Përmbajtja e arkës është me fshehtësi të garantuar.
Të dhënat mbi qiramarrësin e arkës janë sekret afarist për Bankën.
Të dhënat publikohen vetëm me kërkesë me shkrim nga Gjykata, nëse kundër qiramarrësit është inicuar procedurë.

Pagesa për qiramarrje

Shumën e qirasë, qiramarrësi është i detyruar t'a paguaj që përpara për periudhën e dhënë të qiramarrjes dhe ajo varet nga madhësia e arkës.
Në rast të prishjes së parakohshme të kontratës për qiramarrje të arkës, qiramarrësi nuk ka të drejtë në kthim të pjesshëm të qirasë së paguar që më parë.

Vonimi me pagesën e qirasë

Në rast se qiramarrësi nuk paguan qiranë edhe pas vërejtjes së parë, Banka dërgon vërjejtje të dytë me vërtetim kthimi. Nëse qiramarrësi edhe pas pranimit të vërejtjes së dytë nuk paguan qiranë, Banka i dërgon dorëheqje të shkruar të kontratës për qiramarrje të arkës dhe për herë të fundit e thirr të paguaj qiranë e mbetur, të zbraz arkën dhe ta kthejë çelësin. Nëse qiramarrësi edhe përtej kësaj nuk paguan qiranë dhe nuk kthen çelësin, Banka dorëzon në Gjykatë propozim për hapje gjyqësore të arkës.

Revokimi i kontratës për qiramarrje të arkës

Qiramarrësi mund t'a prish kontratën për qiramarrje të arkës nëse qiraja është paguar në momentin e prishjes. Qiramarrësi duhet që para se ta zbraz arkën t'a kthejë çelësin.

Banka mund t'a prish kontratën për qiramarrje të arkës në këto raste:

  • Nëse qiramarrësi nuk paguan qiranë në afat prej një muaji pas pranimit të vërejtjes së parë
  • Nëse qiramarrësi në arkë ruan sende që nuk duhet të ruhen.

Normat e interesit

Normat e interesit

Lloji Dimensionet (cm.) 12 muaj *
SS-2  12.70 x 12.70 x 45.00 3000 MKD
SS-3    7.72 x 27.30 x 45.00 3500 MKD
SS-4  12.70 x 27.30 x 45.00 4500 MKD
SS-6  25.40 x 27.30 x 45.00 5500 MKD

*Tarifa e mësipërme është rritur me 18% TVSH

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies