Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

Kartelat kreditore Mastercard Standard japin mundësi për shfrytëzimin e mjeteve të disponueshme nga revolving limiti juaj kreditor dhe qasje te të njejtat 24/7.

Është e dedikuar për pagesa pa para të gatshme  në rrjetin tregtar dhe tërheqje të parave të gatshme (kesh) nga banka ose bankomati. Kartela është ndërkombëtare, mbështet pagesa në internet pa provizion për transakcione në internet faqe vendore dhe të huaja dhe për të njejtat pranoni njoftim me е-mail për çdo transakcion të realizuar.

Kartelat e lëshuara nga Halkbank AD Skopje i posedojnë standardet më të larta për siguri në pagesat në internet (3D Secure - Verified by Visa - VbV и MC Secure Code)

Që të jeni të informuar për çdo transakcion Tuajin përmes SMS info Ju lusim të plotësoni dhe dërgoni aplikacionin për SMS info deri te dega më e afërt e Halkbank AD Skopje ose na dërgoni përmes e-mailit në:  help24@halkbank.mk

Përparësitë

PËRPARËSITË

Provisionet

Provizionet

Norma e interest:

Tarifa për përgatitjen e kartës bazë 150,00 mkd
Tarifa për përgatitjen e një karte shtesë 150,00 mkd
Tarifa për Ridhënien e kartës bazë/shtesë 150,00 mkd
Tarifa për Ridhënien e kartës bazë/shtesë para skadimit të afatit (e dëmtuar/e humbur) 300,00 mkd
Tarifa për përgatitjen urgjente të kartës  800,00 mkd
Tarifa për ankesë të pabazuar  800,00 mkd
Tërheqja e parave nga bankomatët e Halkbank 3 % min 200,00 mkd
Tërheqja e parave nga bankomatët e bankave të tjera 3,5% min. 250,00 mkd
Tërheqja e parave nga sportelet e Bankës 3,5% min. 250,00 mkd
Tërheqja e parave nga sportelet e bankave të tjera 3,5% min. 250,00 mkd
Anëtarësimi vjetor për kartën bazë Falas për vitin e parë * Çdo vit në vijim 1200 denarë ose sipas tarifës së anëtarësimit të shkallëzuar
Anëtarësimi vjetor për kartën shtesë Falas për vitin e parë * 600 denarë çdo vit tjetër
Anëtarësim i shkallëzuar për kartën bazë  
Për një qarkullim vjetor prej së paku 90.000,00 MKD Pa anëtarësim
Për një qarkullim vjetor prej min 60,000,00 MKD 600,00  mkd
Për një qarkullim vjetor prej min 30,000,00 MKD 800,00  mkd
Tarifa për lëshimin e faturës Pa kompensim
Tarifa për paralajmërim/vërejtje 100,00 mkd
Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it ose me shkrim Pa kompensim
Zhbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it ose me shkrim 200,00 mkd 
Ndryshimi i limitit kreditor 300,00 mkd
Vendosja e PIN-it Pa kompensim
Ndryshimi i PIN-it në sportel 150,00 mkd
Shuma e limitit kreditor Bazuar në politikat kreditore
Lëshimi i vërtetimit për kartën e kreditit 300,00 mkd

Pyetjet

PYETJET MË SHPESH TË PARASHTRUARA

Si mund të aplikoni për kartelë kreditore?

Duhet të vizitoni degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje  ku do duhet të vlerësohet aftësia juaj kreditore dhe ku do mundeni të tërhiqni dokumentacionin e nevojshëm për aplikim ose për aplikim onlajn.

Dokumentacioni i nevojshëm?

  • Aplikacion për kartelë kreditore të plotësuar nga shfrytëzuesi dhe punëdhënësi
  • Ekstrakt nga llogaria për tre muajtë e fundit
  • Kopje të letërnjoftimit
  • Debitim direkt
  • Për institucione private në mënyrë plotësuese duhet edhe: formulari М1/М2 i vërtetuar nga punëdhënësi

Si mund të paguani borxhin nga kartela kreditore (automatikisht) ?

Nëse jeni pranues i rrogës përmes Halkbank AD mund të nënshkruani debitim direkt me të cilin automatikisht çdo muaj do ju merren mjete nga llogaria juaj për shlyerjen e borxhit të kartelës kreditore me çka edhe kurseni në kohë.

Sa zgjat procedura për dhënien e kartelës së re?

Me aprovimin e kërkesës, procedura për dhënien e kartelës zgjat 2 ditë pune që kartela të dorëzohet deri te dega ku shfrytëzuesi ka vendosur që ta tërhjek, dhe për të njejtën do të informoheni me anët të SMS porosisë. 

Si mund të siguroj faturë për kartelën kreditore përmes e-mailit?

Duhet vetëm që ti njoftoni kolegët në degë/ekspoziturë për e-mail adresën në të cilën dëshironi të pranoni faturat që të përditësohet e dhëna dhe të dorëzohet faturë çdo muaj deri te adresa e dhënë.

Vlefshmëria e kartelës?

Vlefshmëria e kartelës është 3 vite me mundësi për ridhënie.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies