Përgjithësuar

Përgjithësuar

Kredia Faktoring i mundëson biznesit Tuaj të rrit konkurueshmërinë në treg, likuiditetin, menaxhimin më të mirë me kërkesat e ndërmarrjes dhe me rrjedhën e parave të gatshme (cash-floë) të ndërmarrjes. 

Kredia Faktoring është kredi për mjete qarkulluese. Banka arkëton kredi në xhiro llogarinë e kredikërkuesit në pajtim me kërkesat e tij nga ndërmarrja Cesus, me afat maksimal të maturimit prej 120 ditë. 

Kolaterali: Kombinim të këtyre instrumenteve: akt nga noteri për kambialin; cesion të nënshkruar ndërmjet Halkbank AD Skopje, kreditorit dhe Cesusit. 

Ndërmarrje të pranueshme - Cesusët janë në pajtim me listën e ndërmarrjeve të pranueshme, miratuar nga Këshilli drejtues i Bankës.

Përparësitë

Përparësitë

  • Përmirësim të rrjedhës së parave të gatshme të ndërmarrjes
  • Rritje të solvencës dhe aftësisë kreditore të ndërmarrjes
  • Mundësi të zgjerimit të operacioneve punuese, shitjes dhe konkurueshmërisë së ndërmarrjes

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies