Karakteristikat e produktit

  • Produkti është i dedikuar për persona fizikë, përdorues të bankingut elektronik të Halkbank dhe mund të hapet vetëm përmes platformës për banking elektronik
  • Shuma minimale për hapjen e depozitës: 3.000 MKD/ 50 EUR
  • Shuma maksimale e depozitimit: pa lufizime (në përputhje me mjetet e disponueshme në llogari transakcionale përfshirë edhe tejkalimin e lejuar)
  • Mënyra e arkëtimit të interesit: në fund të periudhës së afatizimit
  • Lloji i normës së interesit: fikse
  • Afatizimi: 6,12 dhe 24 muaj
  • Metoda e përllogaritjes së interesit: proporcionale (28-31/365-6)
  • Riafatizimi: Me rastin e maturimit të depozitës nuk riafatizohet respektivisht në përputhje me kontratën
  • Tërheqje të pjesërishme të mjeteve: nuk është e lejuar  para skadimit të periudhës së afatizimit dhe nuk ka mundësi të kryhet elektronikisht (tërheqja e mjeteve do të bëhet vetëm në degët/ekspoziturat e Bankës)
  • Pagesa shtesë: Mbi depozitën nuk mund të kryhen pagesa shtesë

Prishja e parakohshme e kontratës: me rastin e prishjes së parakohshme të kontratës për depozitën përllogaritet interes në të parë sipas Vendimit për përcaktimin e shkallës së normave pasive të interesit të Bankës, për tërë kohën sa kanë qenë mjetet të afatizuara. Prishka e parakohshme nuk mund të kryhet elektronikisht nga ana e klientit, por do të kryhet vetëm në degët/ekspoziturat e Bankës

-Normat e interesit për persona fizikë (arkëtimi i interesit):

Afati MKD EUR
6 muaj 0,60% 0,30%
12 muaj 1,30% 0,70%
24 muaj 2,00% 1,00%

Kontrata për afatizim elektronik të depozitës nga ana e klientit dhe Bankës nënshkruhet në formë elektronike duke përdorur funksionalitetin e tokenit VASCO (e-signature) me Cronto image.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies