Karakteristikat

Karakteristikat

Karakteristikat e produktit:

 • Produkti është i dedikuar për persona fizikë që kanë të ardhura nga paga, pensioni ose të ardhura të tjera me folio numër në Halkbank në 30/31 ditë paraprake nga dita e hapjes së depozitës
 • Shuma minimale e depozitimit: 3.000 MKD/ 50 EUR
 • Mënyra e arkëtimit të interesit: në fund të periudhës së maturimit ose në bazë mujore
 • Lloji i normës së interesit: fikse
 • Afatizimi: deri në 36 muaj
 • Metoda e përllogaritjes së interesit: proporcionale (28-31/365-6)
 • Riafatizimi: nuk riafatizohet me rastin e maturimit të depozitës
 • Pagesa plotësuese: mbi depozitën nuk mund të kryhen pagesa plotësuese para skadimit të datës së maturimit të depozitës
 • Prishja e parakohshme e kontratës: me rastin e prishjes së parakohshme të kontratës për depozitën përllogaritet interes në të në përputhje me Vendimin për përcaktimin e normave pasive të interesit të Bankës, për tërë kohën sa kanë qenë të afatizuara mjetet.
 • Tërheqja e pjesërishme e mjeteve: është e lejuar para skadimit të periudhës, me çrast për pjesën e tërhequr të depozitës përllogaritet interes në të parë në përputhje me Vendimin për përcaktimin e normave pasive të interesit të Bankës, kurse për pjesën e mbetur të depozitës përllogaritet interes sipas marrëveshjes
  Me rastin e arkëtimit mujor të interesit, deponuesi është i obliguar ti kthejë Bankës dallimin ndërmjet interesit të paguar dhe përllogaritjes së re ose Banka të njëjtën do ta minusojë nga kapitali themeltar.


Normat e interesit

Normat E Interesit

NORMA NOMINALE VJETORE TË INTERESIT NGA 28.12.2022

Afati i depozitës Normat vjetore të interesit
MKD EUR
6 muaj 0,20% 0,10%
12 muaj 0,40% 0,30%
24 muaj 1,00% 0,60%
36 muaj 1,30% 0,90%

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies