Karakteristikat

Karakteristikat

SMS shërbimi i mundëson shfrytëzuesit që përmes SMS porosisë të merr informacion në telefonin mobil për çdo transakcion të suksesshëm ose të pasuksesshëm me kartelë pagesore të Halkbank AD Skopje të realizuar përmes ATM, POS terminalit ose Internetit.

Njoftimi i përfshin të gjitha kartelat e parashtruesit të kërkesës – kartelat themelore dhe plotësuese kreditore dhe debitore të lëshuara nga Halkbank AD Skopje.

SMS porosia i përfshin gjendjen e disponueshme momentale, shumën, vendin dhe datën e këtyre transakcioneve

  • Tërheqjen e parave të gatshme (kesh) në ATM-të
  • Tërheqjen e parave të gatshme (kesh) nga POS terminalet në sportelet e Bankave
  • Transakcione në POS terminale
  • Transakcione në internet
  • Kontrollë të gjendjes së kartelës në bankomat

Për të qenë të informuar për çdo transakcion Tuajin përmes SMS info Ju lusim të plotësoni dhe dërgoni aplikacionin për SMS info deri te dega më e afërt e Halkbank AD Skopje ose ta dërgoni në e-mail:  help24@halkbank.mk

Përparësitë

Përparësitë

  • Mbrojtje nga keqpërdorimi

Në rast të pranimit të SMS njoftimit për transakcion që nuk është bërë nga ana Juaj ose nga ana e poseduesve të kartelave plotësuese, duhet që menjëherë të bllokohet kartela në e-mail help24@halkbank.mk ose në numrin e telefonit 02-3296-330 (24/7)

  • Mbrojtje nga ekzekutimi i shumëfishtë i transakcionit të njejtë në POS terminale
  • Kontrollë të shumës të transakcionit të realizuar

Shpenzimet

Shpenzimet për shfrytëzimin e shërbimit SMS

Banka për shfrytëzimin e shërbimit përllogarit dhe faturon nga llogaria transakcionale e shfrytëzuesit kompenzim mujor prej 30,00 mkd

*Kompenzimi është i ndryshueshëm në përputhje me Tarifën e kompenzimeve dhe shërbimeve të Halkbank AD Skopje

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies