Përgjithësuar

Përgjithësuar

Fakti që Halkbank AD Skopje i kupton nevojat e ndërmarrjeve dhe i përshtat vendimet e saj, sipas nevojave afariste individuale është vërtetuar se edhe me vetë faktin për besimin që ka ndërmjet ndërmarrjeve në Republikën e Maqedonisë. Ne jemi gjithmonë të gatshëm ti përshtatim shwrbimet dhe produktet tona për çdo ndërmarrje në veçanti, në pajtim me karakteristikat Tuaja, në drejtim të shfrytëzimit maksimal të kapaciteteve Tuaja dhe potencialit për punë dhe zhvillim. 

Ne ofrojmë përkrahje dhe këshillë financiare në drejtim të zhvillimit të ndërmarrjeve me anë të financimit afatgjatë në projekte investuese edhe atë në:

  • furnizimin e makinerive dhe pajisjeve, veturave dhe zgjerimin e kapaciteteve;
  • rindërtimin e kapacitetit afarist egzistues; 
  • blerjen ose ndërtimin e hapësirave afariste;
  • rifinancimin e investimeve tuaja nga resurset personale, .. etj 

Shuma e kredisë, afati dhe dinamika e shlyerjes, mundësia për grejs periudhë janë të definuara në pajtim me burimet e planifikuara për financim, rrjedhën adekuate të parave të gatshme (cash-flow) dhe me planin afarist për investime që klienti ka paraqitur Bankës. 

Ndërmarrja juaj, njëashtu, mund të shfrytëzojë kredi për mjete themelore nga linjat kreditore që ofron Banka. Informacione mbi linjat kreditore mund të gjenden në këtë link: Linjat kreditore.

Kolaterali: Kombinim të këtyre instrumenteve: kambial në formën e aktit nga noteri; persona fizik garantues; hipotekë në patundshmëri, peng të lëndëve dhe të drejtave të lëvizshme, instrumente të tjera për sigurim të pranueshme për Bankën.

Përparësitë

Përparësitë

  • Periudhë e shlyerjes së kredive të përshtatura, në pajtim me kthimin e investimit;
  • Kredi e përshtatur rrjedhës së parave të gatshme në ndërmarrjen Tuaj;
  • Mundësi për kreditim afatgjatë të investimeve nga burime të lira të mjeteve.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies