Përgjithësuar

Karakteristikat

Remitencat jashtë vendit (nostro)

Transfertat jashtë vendit për personat fizik të vendit që kanë të bëjnë me shpenzimet familjare të jetës ( qëndrim jashtë vendit për shkak shkollimit, kurimit dhe shpenzime tjera ) si dhe transfertat personale të mjeteve në kundërvlerë 2.500,00 EUR në muaj, mund të realizohen pa prezantuar dokumentin përkatës, d.m.th e mjaftueshme është informacioni nga rezidenti në bazë të së cilës vërtetohet baza e pagesës. Për transfertat më të mëdha se 2.500,00 EUR patjetër duhet të dorëzohet edhe dokument në bazë të së cilës do të vërtetohet baza e pagesës.

Transfertat e njëanshme personale mbi 2.500,00 EUR; dokument përkatës të certifikuar në noter, vizë migruese apo të punës. Si transferta të njëanshme personale të mjeteve konsiderohen bartjet e mjeteve në Republikën e Maqedonisë dhe nga Republika e Maqedonisë në bazë të: huadhënieve familjare, dhuratave, mirazit, trashëgimisë, mbulimit të borxheve të mërgimtarit drejt shtetit amë, bartjeve të mjeteve të mërgimtarit jashtë vendit, lojërave të fatit dhe kursimet e personave të punësuar në Republikën e Maqedonisë që nuk janë rezidentë.

Përparësitë

Përparësitë

Pagesa jashtë vendit në pajtim me udhëzimin për shfrytëzimin e mjeteve devizore nga llogaritë devizore të personave fizik kryhet nëpërmjet formularit 1450. Në pajtim me Vendimin për shfrytëzimin e devizave që mbajnë në bankë, personat fizik mund ti shfrytëzojnë për:

Pagesën dhe importin e mallrave dhe shërbimeve për nevojat e tyre dhe për nevojat e anëtarëve të familjes më të ngushtë.

Për pagesat në bazë të blerjes së patundshmërisë në Republikën e Maqedonisë që ka pasur personi jorezident, si dhe për pagesat e të hyrave nga patundshmëritë që ka poseduar jorezidenti, duhet:

  • Argument mbi regjistrimin e kryer në regjistrin e patundshmërive të personave jorezident në Republikën e Maqedonisë në Ministrinë e financave;
  • Argument mbi obligimet e shlyera kundrejt shtetit.

Tariff

Bankat korrespodente

Bankat korrespodente 

Para Birimi Banka
Swift / BIC
N O K Commerzbank AG, Frankfurt am M ain COBADEFF
A U D Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF
C A D Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF
E U R Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF
G B P Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF
J P Y Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF
C H F Zürcher Kantonalbank, Zürich ZKBKCHZZ80A
D K K Skandinaviska Enskilda Banken, Copenhagen ESSEDKKK
E U R Demir-Halk Bank (Nederland) NV, Rotterdam          DHBNNL2R
S E K Skandinaviska Enskilda Banken ESSESESS
U S D Intesa Sanpaolo SpA , Milan BCITITMM
E U R Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS, Ankara TCZBTR2A
E U R Türkiye Halk Bankasi AS, Istanbul TRHBTR2A
T RY Türkiye Halk Bankasi AS, Istanbul TRHBTR2A
E U R UniCredit Bank Austria AG, Vienna BKAUATWW
E U R UniCredit SpA, Milan UNCRITMM


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.