Përgjithësuar

Karakteristikat

Remitencat jashtë vendit (nostro)

Transfertat jashtë vendit për personat fizik të vendit që kanë të bëjnë me shpenzimet familjare të jetës ( qëndrim jashtë vendit për shkak shkollimit, kurimit dhe shpenzime tjera ) si dhe transfertat personale të mjeteve në kundërvlerë 2.500,00 EUR në muaj, mund të realizohen pa prezantuar dokumentin përkatës, d.m.th e mjaftueshme është informacioni nga rezidenti në bazë të së cilës vërtetohet baza e pagesës. Për transfertat më të mëdha se 2.500,00 EUR patjetër duhet të dorëzohet edhe dokument në bazë të së cilës do të vërtetohet baza e pagesës.

Transfertat e njëanshme personale mbi 2.500,00 EUR; dokument përkatës të certifikuar në noter, vizë migruese apo të punës. Si transferta të njëanshme personale të mjeteve konsiderohen bartjet e mjeteve në Republikën e Maqedonisë dhe nga Republika e Maqedonisë në bazë të: huadhënieve familjare, dhuratave, mirazit, trashëgimisë, mbulimit të borxheve të mërgimtarit drejt shtetit amë, bartjeve të mjeteve të mërgimtarit jashtë vendit, lojërave të fatit dhe kursimet e personave të punësuar në Republikën e Maqedonisë që nuk janë rezidentë.

Përparësitë

Përparësitë

Pagesa jashtë vendit në pajtim me udhëzimin për shfrytëzimin e mjeteve devizore nga llogaritë devizore të personave fizik kryhet nëpërmjet formularit 1450. Në pajtim me Vendimin për shfrytëzimin e devizave që mbajnë në bankë, personat fizik mund ti shfrytëzojnë për:

Pagesën dhe importin e mallrave dhe shërbimeve për nevojat e tyre dhe për nevojat e anëtarëve të familjes më të ngushtë.

Për pagesat në bazë të blerjes së patundshmërisë në Republikën e Maqedonisë që ka pasur personi jorezident, si dhe për pagesat e të hyrave nga patundshmëritë që ka poseduar jorezidenti, duhet:

  • Argument mbi regjistrimin e kryer në regjistrin e patundshmërive të personave jorezident në Republikën e Maqedonisë në Ministrinë e financave;
  • Argument mbi obligimet e shlyera kundrejt shtetit.

Bankat korrespodente

Bankat korrespodente 


Qarkullim Correspondent Bank SWIFT/BIC
AUD Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBA DE FF
CAD Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBA DE FF
CHF Zürcher Kantonalbank, Zürich ZKBK CH ZZ 80A
DKK Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBA DE FF
EUR Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBA DE FF
EUR KT Bank AG, Frankfurt am Main KTAGDEFF
EUR Intesa Sanpaolo SpA, Milan BCIT IT MM
EUR Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBA AT WW
EUR Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS, Ankara TCZB TR 2A
EUR Türkiye Halk Bankasi AS, Istanbul TRHB TR 2A
EUR UniCredit Bank Austria AG, Vienna BKAU AT WW
EUR UniCredit SpA, Milan UNCR IT MM
GBP Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBA DE FF
JPY Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBA DE FF
NOK Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBA DE FF
SEK Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBA DE FF
TRY Türkiye Halk Bankasi AS, Istanbul TRHB TR 2A


Plani Terminues

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies