Norma e interesit

Shfrytëzuesit e fundit

 • Persona juridikë;

Target grupi

 • Ndërmarrje private mikro dhe të vogla (NMV) dhe ndërmarrës të regjistruar në territotin e Republikës së Maqedonisë.

Shuma e kredisë

 • Deri 100.000,00 EUR;

Valuta

 • EUR

Norma e interesit

 • 5,5% në vit, për kredi afatshkurtëra
 • 5,5 p.p + EURIBOR-i 6m në vit, për kredi afatgjata

Nëse EURIBOR-i 6 mujor është negativ konsiderohet zero.


Kompenzimi për përpunim

 • 0.50% për kredi deri 12 muaj afat të kthimit
 • 1.00% për kredi mbi 12 muaj afat të kthimit

Afati i kthimit

 • deri 36 muaj, për mjete xhiruese;
 • për mjete themelore më së voni deri 30.11.2021

Grejs periudha

 • deri 6 muaj, për mjete xhiruese;
 • deri 12 muaj, për mjete themelore.

Mënyra e kthimit

 • Anuitete mujore dhe revolving për kredi afatshkurtëra;
 • Anuitete mujore për kredi afatgjata;

Lëndë e kreditimit

 • Mjete xhiruese (furnizim me repromateriale, mallra tregtarë dhe materiale të tjera);
 • Mjete themelore (pajisje, makina, instalime, konstruksione, renovim dhe modernizim të sipërfaqeve afariste dhe reparteve prodhuese).

Kompenzimi për kthimin e parakohshëm

 • 3% nga mbetja e borxhit për kredi afatgjata
 • 0% për kredi afatshkurtëra

Sigurimi/Kolaterali

Kombinim të këtyre instrumenteve:

 • Hipotekë në paluajtshmëri,
 • Peng të sendeve dhe të drejtave të lëvizshme,
 • Zhirantë
 • Ndërmarrje garantuese
 • Instrumente të tjera për sigurim/kolateral të pranueshme për Bankën

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies