KfW I

Target grupi: Persona juridikë të organizuara në forma 100% shoqëri private me seli të regjistruar në Maqedoni dhe nëse veprojnë kryesisht në Maqedoni, nuk punësojnë mbi 100 persona, zejtarë, asociacione familjare, ushtrues të veprimtarive, ndërmarrës individual.         

Qëllimi:

 • Mjete themelore (pajisje, makina, instalime, tokë, renovim dhe modernizim të sipërfaqeve afariste dhe reparteve prodhuese).
 • Mjete xhiruese (furnizim me repromateriale, mallra tregtarë dhe materiale të tjera).

Shuma e kredisë:  deri 50.000 EUR

Afati i kthimit: deri 30.09.2020 (me grejs periudhë të përfshirë prej 12 muaj)

Mënyra e kthimit: anuitete të njejta mujore

Norma e interesit: 

 • 6,0% në vit, për kredi afatshkurtëra
 • 6,0 p.p + EURIBOR- 6 mujor në vit, për kredi afatgjata

Nëse EURIBOR-i 6 mujor është negativ konsiderohet zero.

Kompenzimi për përpunim:

 • 0.50% për kredi deri 12 muaj afat të kthimit
 • 1.00% për kredi mbi 12 muaj afat të kthimit

Sigurimi/Kolaterali: Kombinim i këtyre instrumenteve – kambial në formë të aktit noterial; persona fizikë garantues; hipotekë në paluajtshmëri, peng i sendeve dhe të drejtave të lëvizshme, instrumente të tjera për sigurim/kolateral të pranueshme për Bankën.

Sektorë të përjashtuar nga financimi:

 • Prodhimtaria dhe tregtia me armë dhe pajisje ushtarake.
 • Prodhimtaria e alkoolit.
 • Prodhimtaria dhe tregtia që përfshin lloje të rrezikuara.
 • Prodhimtaria e duhanit.
 • Aktivitete të lidhura me kazinotë.
 • Spekulime me valuta.
 • Investime dhe spekulime me letra me vlerë të cilit do lloj.
 • Blerja dhe shitja e paluajtshmërive për qëllime spekulative

Plotësim:

 • Projektet me rrezik të lartë ekologjik do të shmangen
 • Projektet duhet të jenë të dizejnuara në përputhje me dhe në konzistencë me standardet përkatëse ekologjike, shëndetësore dhe të sigurisë përfshirë edhe ligjet dhe aktet e vlefshme ekologjike në Maqedoni.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies