Normat e interesit dhe kushtet

Target grupa: Ndërmarrje të çdo madhësie për investime industriale me madhësi të kufizuar nga fusha e ekonomisë së diturisë, energjetikës, mjedisit jetësor dhe veprimtarive shërbyese

Dedikimi:

 • Mjete materiale
 • Mjete jomateriale
 • Kapital pune

Shuma e kredisë: Deri 6.000.000 EUR

Afati i shlyerjes: 2-8 vite (përfshirë edhe 24 muaj grejs periudhë)

Mënyra e shlyerjes: Anuitete të barabarta mujore

Norma e interesit: 5,5%

Kompenzim për përpunim: deri 1,5%

Kolaterali:Kombinim të këtyre instrumenteve: Kambial në formën e aktit nga noteri; Persona fizik garantues; Hipotekë në patundshmëri, peng të lëndëve dhe të drejtave të lëvizshme, instrumente të tjera për sigurim të pranueshme për Bankën.

Sektorët e përjashtuar nga financimi:

 • Prodhim dhe eksport i armëve
 • Lojëra të fatit
 • Prodhim i duhanit
 • Aktivitete lidhur me eksperimente mbi kafshë të egra;
 • Aktivitete që kanë ndikim negativ mbi ekologjinë;
 • Klonimi;
 • Aktivitete nga fusha e tregtisë me patundshmëri;
 • Aktivitete financiare. Si për shembull tregtia me instrumente financiare.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies