Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

Hapni një depozitë për fëmijë dhe mësoni fëmijëve tuaj shprehinë e kursimit. Krijoni një të ardhme më të sigurt dhe më të lumtur për fëmijën tuaj duke bërë pagesa shtesë të depozitave. Për kursimtarin e vogël do t'ju lëshohet një librezë kursimi të dizejnuar për fëmijë dhe një dhuratë nga HALKI.

  • Shuma minimale e depozitës: 1.000 MKD / 20 EUR
  • Mënyra e llogaritjes së interesit: metoda proporcionale (28/31-365/366)
  • Mënyra e arkëtimit të interesit:në fund të periudhës së afatizimit
  • Lloji i normës së interesit: fikse
  • Riafatizimi:me rastin e maturimit depozita riafatizohet automatikisht (principali dhe interesi). Pas riafatizimit, kontrata rinovohet me një normë interesi fikse për produktin Kursim për fëmijë në përputhje me Vendimin për normat e interesit të depozitave që janë të vlefshme në kohën e riafatizimit.
  • Tërheqja e pjesërishme e mjeteve: nuk lejohet para përfundimit të periudhës së depozitimit me afat. Në rast pagese të pjesshme, kontrata përfundon plotësisht dhe nuk paguhet interes.
  • Pagesa shtesë: Pagesa shtesë mund të bëhen në depozitë: në sportelet e bankës, me urdhër të përhershëm dhe përmes bankingut elektronik të prindit.
  • Prishje e parakohshme e kontratës:Në rast të përfundimit të parakohshëm të kontratës për depozitën, banka llogarit interesin në kqyrje sipas Vendimit për normat e interesit të depozitave, e cila për momentin është 0%.

Dokumentet e kërkuara për hapjen e një depozite për fëmijë janë: dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë) për përfaqësuesin ligjor - prindin ose kujdestarin dhe certifikatën e lindjes së fëmijës së lindur.

Për informacion shtesë, kontaktoni degën/ekspoziturën më të afërt të bankës ose na kontaktoni në adresën e email-it:  deposits@halkbank.mk

Normat e Interesit

NORMAT E INTERESIT

NORMAT NOMINALE VJETORE NGA DATA 01.12.2022

Afati i depozitës  MKD    EUR   
25 muaj     2.00%   1.00%   
36 muaj     2.50%     1.50%    
48 muaj     3.00%     2.00%    
60 muaj     3.50%     2.50%    

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies