Fillo bashkëpunimin

*fushë e detyrueshme


Për të dhënat personale që do lihen në dispozicion, garantohet e drejta për qasje, ndryshim dhe/ose fshirje në pajtim me ligjin mbi të dhënat personale. Të gjitha të dhënat e lëna në këtë veb faqe, dedikohen vetëm për shfrytëzim nga ana e Halkbank AD Skopje. Këto të dhëna ruhen në formën që mundësojnë identifikim dhe në çdo kohë me kërkesë të klientit dorëzuar me e-mail ose postë të njejtat edhe mund të fshihen.

Jap leje që banka të më kthej informacion mbi kushtet që janë sfera e interesit nga ana ime.

Me plotësimin e këtyre të dhënave, konfirmoj se:

Pajtohem që të dhënat e mia personale të shfrytëzohen për aktivitete promotive dhe përmirësim të shërbimeve të Bankës*
Nuk pajtohem që të dhënat e mia personale të shfrytëzohen për aktivitete promotive

*Klienti mundet në të ardhmen, me kërkesë me shkrim deri te Banka, pa kompenzim, të kërkojë që të dhënat e tij personale të mos shfrytëzohen për aktivitete promotive

×
×

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies