Përgjithësuar

karakteristikat

HALKBANK si bartës i Qarkullimit Pagesor ka zhvilluar sistem të shpejtë, efikas dhe kualitativ për realizimin e qarkullimit pagesor, si njëra ndër funksionet kryesore të veprimtarive bankare, me çka klientëve të saj ju ofron shërbim sipas kërkesave të tyre.

Në pajtim me Ligjin mbi qarkullimin pagesor (Gazeta zyrtare nr.. 113/2007) personat fizik dhe juridik, që të participojnë në qarkullimin pagesor duhet që të kenë të hapur llogari transakcionale në denarë, sepse e vetmja mënyrë për realizimin e pagesave ndërmjet pjesëmarrësve në qarkullimin pagesor është që të njejtët të kryhen nëpërmjet llogarive transakcionale në denarë, të cilat bankat si bartës të qarkullimit pagesor patjetër duhet ti paraqesin në ERTS (Regjistri i vetëm i llogarive transakcionale).

Kontakt: platenpromet@halkbank.mk

Përparësitë

Përparësitë

Pasiqë Banka do t'i hap llogari transakcionale në denarë, klienti mund t'i kryej të gjithë aktivitetet në kliringun e brendshëm dhe të jashtëm. Poashtu mund të participojë në: Sistemin e nivelimeve interne të Bankës - për të gjithë pagesat, drejt subjekteve që kanë njëashtu llogari në Bankë

Sistemin e nivelimeve eksterne:

 • KIBS – Sistem interbankar kliringu – nëpërmjet së cilës realizohen të gjithë pagesat e rregullta deri në shumën 1.000.000,00 denarë dhe ky nivelizim kryhet në fund të ditës përllogaritës
 • MIPS – Sistemet Interbankare Pagesore të Maqedonisë - nëpërmjet së cilës realizohen të gjithë pagesat urgjente dhe të gjithë pagesat në shuma mbi 1.000.000,00 denarë

Për të realizuar transakcionet pagesore, klientët kanë në dispozicion, instrumentet të definuara në Udhëzimin mbi formën dhe përmbajtjen e instrumenteve pagesore për realizimin e qarkullimit pagesor në vend edhe atë:

 • Para të gatshme (cash)
 • ПП10 – pagesë me para të gatshme
 • ПП40 – arkëtim me para të gatshme 
 • Pa para të gatshme
 • ПП30 – transfertë pa para të gatshme pjesëmarrësit tjetër në qarkullimin pagesor 
 • ПП50 – transfertë pa para të gatshme, pagesat e të hyrave publike 
 • ПП53 – urdhërpagesë e përmbledhur për pagimin e tërë rrogës

Tarifa

Plani Terminues

PLANI TERMINUES

për pranimin e instrumenteve të pagesës

Pranimi i instrumenteve të pagesës në formë letre me datë aktuale përmes sporteleve të bankës
  e hënë-e premte* e shtunë
KIBS nga 08:30 deri në 14:00 /
MIPS (me përjashtim të PP53) nga 08:30 deri në 16:00 /
MIPS PP53 nga 08:30 deri në 15:30 /
Kliring intern nga 08:30 deri në 16:15 09:00 deri në 12:30
Transaksione në para (pagesa dhe arkëtime) nga 08:30 deri në 16:15 09:00 deri në 12:30
Ekspoziturat Ramstore dhe Retail Point Park, pas skadimit të afatit të planit për pranimin e transaksioneve të pagesave (pa para të gatshme dhe me para të gatshme) me datën dhe javën aktuale, marrin urdhërpagesa me datën e radhës të punës deri në ora 17:45
* me përjashtim të ditëve të shpallura si ditë jopunePranimi i instrumenteve të pagesës me datë aktuale përmes sistemit të bankingut elektronik dhe sistemit të SHA Posta e Maqedonisë së Veriut
  e hënë-e premte* e shtunë
KIBS nga 08:30 deri në 14:20 /
MIPS (me përjashtim të PP53) nga 08:30 deri në 16:20 /
MIPS PP53 nga 08:30 deri në 15:30 /
Kliring intern nga 08:30 deri në 20:00 08:30 deri në 20:00
* me përjashtim të ditëve të shpallura si ditë jopune

VINI RE:

 • Klientët janë të detyruar të respektojnë planin terminues (afatet) për pranimin e instrumenteve të pagesës.
 • Instrumentet e pagesave të aplikuara përmes sistemit të bankingut elektronik me një datë aktuale, të cilat nuk janë realizuar në përputhje me planin terminues të përcaktuar, do të anulohen pas përfundimit të planit terminues.
 • Instrumentet e pagesave të dorëzuara në bankë përmes sistemit të bankingut elektronik dhe sistemit të SHA Posta e Maqedonisë së Veriut, përmes KIBS dhe MIPS, të shtunave ose ditëve kur nuk punojnë sistemet e pagesave për barazimin e transaksioneve ndërmjet bankave, do të realizohen në ditën e radhës të punës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies