Informacione të përgjithshme

Informacione të përgjithshme

Shfrytëzoni përparësinë e kushteve ideale për kredi konsumatore të përshtatur nevojave tuaja dhe dedikuar për anëtarët e SONK. Me këtë produkt, në degën tonë më të afërt kërkoni nëpunësin për kreditim dhe këshilla financiare me rastin e zgjedhjes së produktit që përputhet me mundësitë dhe nevojat tuaja. Halkbank AD Skopje, për anëtarët e SONK ofron normë tërheqëse interesi për dy vitet e para prej 4,9% , mundësi për shumë më të lartë të kredisë deri në 1.200.000 mkd dhe mundësi për aprovimin e kredisë së re pas përfundimit të periudhës së shlyerjes së kredisë paraprake.


Përparësitë

Përparësitë

Halkbank ju ofron norma tërheqëse interesi gjatë gjithë periudhës së shlyerjes së kredisë, i cili do të jetë i pranueshëm për klientët egzistues dhe për klientët e ardhshëm.

Kushtet për Kredi

Kushtet për kredi

 • Shuma: deri në 1.200.000 MKD
 • Afati maksimal: deri në 120 muaj
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Norma e interesit: 4,90% normë fikse interesi për dy vitet e para, për periudhën e mbetur 6,50% normë variabile e interesit (norma referente për llogaritjen e normës ligjore sanksionuese që në momentin e nënshkrimit të kontratës është 2,25%, e rritur për 4,25 pp (SVT 6,24%)
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: PA komision për përpunimin e kredisë
 • Polisë të obligueshme nga aksidenti nga Halk Osiguruvanje AD Skopje 
  • 600 mkd në vit  për periudhë të njëjtë me afatin e shlyerjes së kredisë

(Klienti nënshkruan Kontratë për sigurim shumëvjeçar me shoqërinë e sigurimeve. Shuma e sigurimit është e definuar në polisë)

 • Shpenzimet e kredisë:
  • 200 mkd  - kontroll në Byronë kreditore  (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara),
  • 150 mkd – aplikacion për kredi
  • Fletëkambial

* 6,24% SVT për shumë kredie prej 600.000 MKD, normë fikse interesi për dy vitet e para prej 4,90 %, për periudhën e mbetur normë të ndryshueshme interesi prej 6,50%, afat shlyerje prej 120 muajve, shpenzim aplikimi prej 150 MKD, shpenzim kontrolli në BKM prej 200 MKD dhe shpenzimi për polisë nga aksidenti 600 MKD.

 **Në shkallën e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kryerjes, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë të përfshira në llogaritjen e SVT-së,  shkalla e normës së kontraktuar të interesit dhe shuma e polisës.

Pyetjet

Pyetjet më shpesh të parashtruara

Cilat janë përparësitë e këtij lloji të kredisë?

Të nderuar,

Në bashkëpunim me sindikatën e SONK kemi krijuar kushte të shkëlqyeshme për ju, me normë fikse interesi prej 4,9% për 2 vite, aftësi kreditore prej ½ të ardhurave tuaja, PA shpenzime për përpunimin e kredisë, fleksibilitet në sigurimin dhe shpejtësinë e arkëtimit të kredisë. Nëse keni nevojë për shumë më të lartë të kredisë me të cilën do të kryhet rifinancimi i ekspozimeve tuaja kreditore nëpër banka të tjera si dhe familjes suaj. Këtu do mund ti shikoni kushtet e Kredisë hipotekare

 

 


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.