KUSHTET E KREDISË

 • Shuma: deri në 200.000 MKD
 • Afati maksimal: deri në 84 muaj 
 • Aftësia kreditore: deri në 1/3 e të ardhurave mujore
 • Interesi: 5,75% normë variabile interesi (norma referente për llogaritjen e normës së interesit ligjor sanskionues e cila për momentin e nënshkrimit të kontratës është 1,75 % e rritur për 4 pp) (SVT 6,31%)
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 2.000 MKD kompensim i njëfishtë gjatë aprovimit
 • Komisioni për likuidim të parakohshëm: 0%
 • Mosha dhe afati kredisë të mos tejkalojnë 75 vite.
 • Shpenzimet e kredisë:
  • 350 MKD  - kontroll në Byronë kreditore (kompensimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara),
  • 150 MKD - aplikacion për kredi

* 6,31% SVT për shumë kredie prej 200.000 MKD, normë e ndryshueshme interesi prej 5,75%, afati shlyerjeje prej 84 muajve, shpenzim aplikacioni prej 150MKD dhe shpenzim për kontroll në BKM-së prej 350 MKD

** Mbi lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshirë në llogaritjen e SVT-së dhe shkalla e normës së kontraktuar të interesit.


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.