KUSHTET E KREDISË

 • Shuma: deri 600.000 MKD
 • Afati maksimal: deri 84 muaj 
 • Aftësia kreditore: deri në 1/3 e të ardhurave mujore
 • Norma e interesit: 5,5% normë e variabile interesi (norma referente për llogaritjen e normës së interesit ligjor cila në momentin e nënshkrimit të kontratës është 1,5 %, e rritur për 4 pp) (SVT 6,04%)*
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 2.000 mkd shumë e njëfishtë gjatë miratimit
 • Komisioni për likuidim të parakohshëm: 0%
 • Mosha e pensionistëve dhe afati i kredisë të mos tejkalojnë 75 vite.
 • Shpenzimet e kredisë:
  • 350 mkd - kontroll në Byronë kreditore (kompensimi do të paguhet para arkëtimit të kredisë dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara),
  • 150 mkd – aplikacion për kredi

* 6,04% SVT për shumë kredie prej 200.000 MKD, normë të ndryshueshme interesi prej 5,5%, afat kthimi prej 84 muajмесеци, shpenzim aplikimi prej 150 MKD dhe shpenzim kontrolli në BKM prej 350 MKD

** Mbi lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë përfshirë në llogaritjen e SVT-së, shkalla e normës së kontraktuar të interesit.


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.