KUSHTET E KREDISË

 • Shuma: deri 1.200.000 MKD
 • Afati maksimal: deri 120 muaj 
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Interesi: 5,5 % normë fikse interesi për vitin e parë, për periudhën e mbetur 6,5 % normë variabile interesi (norma referente për llogaritjen e normës sanksionuese ligjore e cila në momentin e nënshkrimit të kontratës është 1,5 %, e rritur për 5 pp) (SVT 6.93 %)
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 1%
 • Komisioni për likuidim të parakohshëm: 0%
 • Polisë të detyrueshme nga aksidenti nga Halk Osiguruvanje AD Skopje, 600 mkd për çdo vit për tërë periudhën e kohëzgjatjes së shlyerjes së kredisë.
 • Shpenzimet e kredisë:
  • 350 mkd - kontroll në Byronë kreditore (kompensimi do të paguhet para arkëtimit të kredisë dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara),
  • 150 mkd – aplikacion për kredi
  • 600 mkd për polisën nga aksidenti.

6,93 % SVT për shumë kredie prej 600.000 MKD, normë fikse interesi prej 5,5%  për vitin e parë, për periudhën e mbetur e ndryshueshme prej 6,5%, afat kthimi prej 95 muaj, shpenzim për aplikacion prej 150 MKD dhe shpenzim për kontroll në BKM 350 MKD dhe shpenzim për polisën nga aksidenti prej 600 MKD

** Mbi lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë përfshirë në llogaritjen e SVT-së, shkalla e normës së kontraktuar të interesit dhe shuma e pakos së polisës së sigurimit.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies