Informacione

Informacione të përgjithshme

Halkbank AD Skopje ofron kredi banimi për persona fizikë që janë në marrëdhënie të rregullt pune. Kredinë mund ta shfrytëzoni për blerjen e banesës ose blerjen e hapësirës afariste si dhe për rifinancimin e ekspozimeve tuaja në bankat tjera në bazë të kredisë së banimit. Halkbank AD Skopje ofron kredi të volitshme banimi që i përshtaten nevojave Tuaja.

Përparësitë

Përparësitë

Kredinë që ofron Halkbank AD është me normë më të ulët të interesit, afati kohor i shlyerjes është deri 360 muaj, normë të ulët të shpenzimeve të përgjithshme të kredisë dhe shumë lehtësira sa i përket kolateralit (sigurimit).

Norma e interesit

Norma e interesit dhe shpenzimet

 • Shuma: deri 200.000 EUR
 • Afati maksimal: 360 muaj
 • Grejs periudha: deri 12 muaj
 • Norma e interesit me pagë në Halkbank AD Skopje: 
  • 3,3% normë vjetore fikse të internetit për 10 vitet e para,
  • 4,00 pp + norma e ndryshueshme e interesit të Euriborit 6 mujor për periudhën e mbetur (SVT 3,68%)
 • 1% kompensim për përpunimin e kredisë

Promocion: Deri më 31.08.2020 -  PA KOMPENSIM

 • PA shpenzime për vlerësimin e pronës
 • Polisë të domosdoshme nga aksidenti nga Halk Osiguruvanje AD Skopje 
  • 1000 mkd në vit për periudhë të barabartë me afatin e kthimit të kredisë

(Klienti nënshkruan Kontratë për sigurim shumëvjeçar me kompaninë e sigurimeve. Shuma e siguruar është e definuar në polisë)

 • Shpenzimet e kredisë: 200 MKD (kompensimi paguhet nëse aprovohet kredia), kambial, shpenzime noteriale.
 • Kompensimi për kthimin e parakohshëm të kredisë:
  Për kthimin e parakohshëm të kredisë, Banka llogarit kompensim të njëfishtë prej 3% të vlerës së shumës së kthyer parakohe, nëse kthimi bëhet me rifinancim me kredi nga ndonjë bankë tjetër, respektivisht 0% nëse kthimi bëhet nga mjetet vetanake. Për çdo kthim të parakohshëm të kredisë, përdoruesi është i obliguar që ta njoftojë Bankën 7 (shtatë) ditë para datës së kthimit
  Kompensimi paguhet nëse Përdoruesi i kredisë ka themeluar kontratë për hipotekë të prioritetit të rradhës, për kohëzgjatjen e Kontratës për kredi.
  Përdoruesi është i obliguar që të kryejë pagesën e këtij kompensimi, menjëherë pas marrjes së përllogaritjes nga ana e Bankës.
  Personat përgjegjës të Bankës për likuidimin e kredisë janë të obliguar që një ditë pas pranimit të mjeteve të pagesës së parakohshme, të kryejnë kontroll të pronës së paluajtshme përmes Kadastrit të SRM-së me fletëpronësi të re. 
 • Pjesëmarrja: minimum 15% pjesëmarrje
 • Aftësia kreditore: 1/2 nga të ardhurat mujore (me mundësi për bashkëhuamarrës).
 • Sigurimi/Kolaterali: Hipotekë në pronë të paluajtshme, kambial dhe deklaratë kambiali. 

* 3,68% SVT për shumën e kredisë prej 50.000 EUR, norma e interesit 3,3% fikse për 10 vitet e para dhe 4,00 pp + norma e ndryshueshme e interesit të Euriborit 6 mujor për periudhën e mbetur, afati i kthimit 360 muaj, shpenzimi për aplikacion prej 150 MKD, shpenzimi për kontroll në BKM prej 200 MKD dhe shpenzimi për polisën nga aksidenti 1000 MKD.

** Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë të përfshira në përllogaritjen e SVT-së, lartësia e normës së kontraktuar të interesit dhe shuma e polisës.


Pyetjet

Pyetjet më shpesh të parashtruara

Të hyrat e mia mujore janë të ulta. A ekziston mundësia për bashkëhuamarrës te kredia e banimit?

Halkbank AD ju jep të gjithë mundësitë për ti plotësuar nevojat Tuaja, kurse këtu është edhe mundësia për të pasur bashkëhuamarrës për kredinë tuaj.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.