Norma e interesit

Shfrytëzuesit përfundimtar

 • Persona juridikë

Target grupi

 • Persona juridikë që do të blejnë/ndërtojnë hotel ose hapësira afariste

Shuma e kredisë individuale

 • Sipas aftësisë kreditore të klientit deri në limitet ligjore të bankës

Valuta

 • Kredi me klauzolë devizore

Norma e interesit

 • Në përputhje me vendimin për norma të interesit për kredi për persona juridikë

Kompenzimi për përpunim

 • Në përputhje me tarifën e Bankës

Afati i shlyerjes

 • 15 vite me grejs periudhë të përfshirë deri 3 vite

Mënyra e kthimit

 • Anuitete mujore

Qëllimi/dedikimi

 • Blerja/ndërtimi i hotelit ose hapëisrës afariste

Kolaterali/sigurimi
Sipas Vendimeve të KD të Bankës, varësisht nga shuma e kredisë, respektivisht: Kombinim të këtyre instrumenteve:

 • Hipotekë të patundshmërisë
 • Instrumente të tjera për sigurim të pranueshme për Bankën

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies