Informacione

Informacione

Halkbank SHA Shkup ofron kredi banimi pa dedikim të siguruara me paket polisë për sigurim nga Halk Insurance SHA Shkup për persona fizikë që janë në marrëdhënie të rregullt të punës dhe për pensionistë. Kredinë mund ta shfrytëzoni për blerjen e banesës ose blerjen e hapësirës afariste si dhe për rifinancimin e ekspozimeve tuaja në bankat tjera në bazë të kredisë së banimit. Halkbank SHA Shkup ofron kredi të volitshme banimi që i përshtaten nevojave Tuaja. Paket polisa e sigurimit mundëson mbrojtjen e pronës Tuaj nga pasojat e aksidenteve, siguri të pagesës dhe mbrojtjen e tërë familjes.

Paket polica e sigurimit të destinuara për sigurimin e kredisë konsumatore, kredisë hipotekare dhe të krediës banimi nga Halkbank SHA Shkup është një e tërë, dhe përmban mbulimin e mëposhtëm dhe rreziqet e mbuluara:

 • Humbje mundësi për kthimit të kredisë - vdekje për çfarëdo arsye, vdekje aksidentale (shuma e siguruar deri në shumën e kredisë)
 • Sigurimi i aksidenteve - paaftësi e përhershme mbi 30% (shuma e siguruar deri në 50,000 eur)

Halkbank SHA Shkup është një agjent i licencuar për shitjen e policave të sigurimeve nga Halk Insurance SHA Shkup.

Përparësite

Përparësitë

Kredia e siguruar me sigurim jete e ofruar nga Halkbank AD Skopje është me normë fikse interesi për 10 vitet e para, afati kohor i kthimit është deri në 30 vite, normë të ulët të shpenzimeve të përgjithshme të kredisë, PA shpenzime për vlerësim, PA shpenzime për aprovim dhe PA shpenzime për likuidim të parakohshëm nga mjetet vetanake si dhe shumë lehtësira sa i përket kolateralit.


Kushtet për Kredi

Kushtet e kredisë

 • Shuma: deri 140.000 EUR
 • Afati maksimal: deri 360 muaj
 • Grejs periudha: deri 12 muaj
 • Norma e interesit me pagë në Halkbank AD Skopje:
  • 3,2% normë fikse vjetore të interesit për 10 vitet e para,
  • 4,00 pp + norma e ndryshueshme e interesit të Euriborit 6 mujor për periudhën e mbetur (SVT 3,57%)
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 0%
 • Pa shpenzime për përpunim
 • Shpenzimet e kredisë:
  • 200 mkd - kontroll në Byronë kreditore (kompensimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara), lartësia e shpenzimit të pako polisë sigurimi jete varet nga tarifa e Halk Insurance AD Skopje.
  • 150 mkd - aplikacion për kredi,
  • Kambial
 • Kompensimi për kthimin e parakohshëm të kredisë:
  Për kthimin e parakohshëm të kredisë, Banka llogarit kompensim të njëfishtë prej 3% të vlerës së shumës së kthyer parakohe, nëse kthimi bëhet me rifinancim të kredisë nga ndonjë bankë tjetër, respektivisht 0% nëse kthimi bëhet nga mjetet vetanake. Për çdo kthim të parakohshëm, përdoruesi është i obliguar që ta njoftojë Bankën 7 (shtatë) ditë para datës së kthimit
  Kompensimi paguhet nëse Përdoruesi i kredisë ka themeluar kontratë për hipotekë të prioritetit të rradhës, për kohëzgjatjen e Kontratës për kredi.
  Përdoruesi është i obliguar që të kryejë pagesën e këtij kompensimi, menjëherë pas marrjes së përllogaritjes nga ana e Bankës.
  Personat përgjegjës të Bankës për likuidimin e kredisë janë të obliguar që një ditë pas pranimit të mjeteve të pagesës së parakohshme, të kryejnë kontroll të pronës së paluajtshme përmes Kadastrit të SRM-së me fletëpronësi të re. 
 • Pjesëmarrja: minimum 10% pjesëmarrje
 • Aftësia kreditore: deri në 1/2 e të ardhurave mujore (me mundësinë e bashkë-kreditorëve).
 • Sigurimi/Kolaterali: Hipotekë në pronë të paluajtshme, kambial dhe deklaratë kambiali.

* 5,75% SVT për shumën e kredisë prej 50.000 EUR, norma e interesit 3,2% normë fikse vjetore interesi për 10 vitet e para dhe 4,00 pp + norma e ndryshueshme e interesit të Euriborit 6 mujor për periudhën e mbetur, afati i kthimit prej 360 muaj, shpenzimi për aplikacion prej 150 MKD dhe shpenzimi për kontroll në BKM prej 200 MKD. Në përllogaritje nuk përfshihet shpenzimi i polisës.

** Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë të përfshira në përllogaritjen e SVT-së, lartësia e normës së kontraktuar të interesit dhe shuma e polisës.


Pyetjet

Pyetjet

Sa është shuma e polisës?

Shuma e shpenzimit të polisës së sigurimit jetësor varet nga tarifa e shoqërisë së sigurimit. Polisa paguhet njëfish para tërheqjes së kredisë. Polisa paguhet njëfish para arkëtimit të kredisë.

Për çka mund të shfrytëzohet kredia?

Kredia e banimit mund të shfrytëzohet për për blerjen e banesës ose blerjen e hapësirës afariste si dhe për rifinancimin e ekspozimeve tuaja në bankat tjera në bazë të kredisë së banimit.

Kredi kalkulatore

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.