Përgjithësuar

 Kurseni kohë dhe para duke shfrytëzuar kartelën kreditore afariste të Halkbank AD.  

Organizoni dhe udhëhiqni Biznesin tuaj në mënyrë të thjeshtë dhe të sigurt! Visa Corporate kartela kreditore është kartelë ndërkombëtare për persona juridik. Kartela mund të përdoret për blerje të të mirave dhe shërbimeve (qëndrim në hotel, udhëtime, blerje të pajisjeve...) në vend dhe jashtë vendit si dhe internet transakcione (rezervime të hoteleve, online blerje të biletave të avionit etj) 


Kjo kartelë funksionon në bazë të pagesës së shtyrë dhe qasja te mjetet është e determinuar nga limiti i vendosur : në nivel ndërmarrje dhe në nivel të individit, respektivisht të punësuarit. Limiti i përgjithshëm i ndërmarrjes përcaktohet në bazë të analizës së solvencës së klientit dhe fitimit operativ për vitin e fundit. Shumën e shpenzuar në muajin vijues, klienti duhet ta kthejë pas datës 10 të muajit të ardhshëm. 

Përparësitë

 Karakteristikat dhe përparësitë:

  • Kartela kreditore afariste e Halkbank AD do ta lehtësojë menaxhimin e biznesit tuaj, do të sigurojë efikasitet të konsiderueshëm në disponibilitetin me mjetet e personit juridik dhe e njejta paraqet përkrahje të sigurt për plotësimin e detyrimeve afariste ditë-për-ditë. Përdorimi i kartelave pagesore afariste e përmirëson kualitetin e udhëtimeve tuaja afariste, e bën arkëtimin tuaj më të shpejtë, më të thjeshtë dhe më të sigurt, redukton nevojën e mbajtjes së parave të gatshme dhe mundëson kontroll të lehtë dhe transparent të shpenzimeve afariste. Shfrytëzuesit kanë 24 orë përkrahje kudo në botë
  • Kartelat afariste janë mënyrë praktike e pagesave për të gjithë klientët korporativ. 
  • Ato mund ti jepen më shumë shfrytëzuesve dhe për çdo kartelë mund të definohet konsumi në bazë ditore dhe mujore, në vend dhe jashtë vendit.
  • Mund të aplikoni për kartelën afariste nëpërmjet degës tonë më të afërt duke plotësuar aplikacionin.                         

Visa Corporate Credit Card

Shuma e limiti kreditor Bazuar nw politikat kreditore
Normat e interesit 10.5%
Tërheqje të parave të gatshme nga bankomati i HALKBANK 1,5 % ose minimum 60,00 MKD
Arkëtim në sportelet e HALKBANK 1,5 % ose minimum 60,00 MKD
Tërheqje të parave të gatshme nga bankomatë të bankave tjera 2% minimum, 120,00 MKD
Arkëtim në sportelet e bankave tjera 2% minimum 120,00 MKD
Anëtarësia vjetore për kartelën kreditore 1200,00 MKD për vit
Anëtarësia vjetore për kartelë 1200,00 MKD për vit
Zëvendësim të kartelës kreditore të dëmtuar (ridhënie të kartelës kreditore dhe PIN-it) 300,00 MKD
Kompenzim për përpunim urgjent të kartelës kreditore 600,00 MKD
Kompenzim për dhënien e faturës pa provizion
Kompenzim për bllokimin e kartelës pa provizion
Kompenzim për debllokimin e kartelës 60,00 MKD
Kompenzim për reklamacion të pabazuar 600,00 MKD
Kompenzim për paralajmërim 100,00 MKD

FAQ

Çka duhet të deponojë klienti si kolateral për kartelë afariste?

Kolateral/Sigurim për kartelë afariste mund të jetë kombinimi i këtyre kushteve: 

  • Në kuadër të Linjës-kontratës kornizë të cilën klienti që më herët e shfrytëzon në HALKBANK AD  Skopje 
  • Leje nga ndërmarrja/pronari i ndërmarrjes/ose menaxheri i ndërmarrjes
  • Instrumente të tjera të pranueshme për Bankën

Si mund të marr raport mbi kartelën time kreditore nëpërmjet email-it? 

Futni informacionet e nevojshme të ndërmarrjes në këtë kërkesë: _ dhe kontaktoni degën më të afërt të HALKBANK AD Skopje.

A ka nevojë për kartelë shtesë për pagesa jashtë vendit? 

Mund të realizoni transakcion kudo në botë, nëse logoja Visa është e shfaqur

Ku mund të aplikoj për kartelë kreditore afariste?

Në çdo degë të Halkbank mund të kryhen të gjithë aktivitetet bankare që keni nevojë si klient. Në degën më të afërt të Halkbank mund të kërkoni kërkesë për kartelë kreditore afariste.

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

Shko në

E-BANKING

Bëj
Transakcione bankare nga kudo!

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.