Банката врши продажба на имот, преземен врз основа на ненаплатени побарувања. За подетални информации може да се обратите на тел. 02/3240-890 или 071/240-624.

НЕДВИЖНИНИ

 1. 1. Куќа, ул.11 Октомври 222, Кичево (google map)
 2. 2. Куќа, ул.Антон Пеган 8, Неготино (google map)
 3. 3. Деловен објект, Млин, ул.Пазарски пат, Свиларе, Кондово (google map)
 4. 4. Деловен простор, бул.АВНОЈ 68, Скопје (google map)
 5. 5. Куќа, с.Негорци (google map)
 6. 6. Куќа и деловен простор, с.Негорци (google map)
 7. 7. Деловен простор, ул.Боримечка, Битола (google map)
 8. 8. Куќа, земјиште и деловен простор, с.Дихово (google map)
 9. 9. Деловен простор, ул.Пластичарска, Скопје (google map)
 10. 10. Деловен простор, ул.Петар Поп Арсов 19, Скопје (google map)
 11. 11. Деловен порстор, ул.Маршал Тито бб, Богданци (google map)
 12. 12. Две куќи и земјиште, ул.9 бр. 77, Илинден (google map)
 13. 13. Деловен објект и земјиште, ул.Буковска, Битола (google map)
 14. 14. Куќа и земјиште, ул.И.Р.Лола 4, Кавадарци, ИЛ бр.4896, KO Кавадарци 2 (google map)
 15. 15. Куќа ул. Браќа Миладиновци бр.61, Тетово (google map)
 16. 16. Куќа ул. Браќа Џунови бр.42, Кавадарци (google map)
 17. 17. Земјоделско земјиште, Визбегово, Скопје (google map)

ПОДВИЖНИ СРЕДСТВА

 1. 1. Предмети украси SWAROVSKI

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ПРЕКУ ИЗВРШИТЕЛ

Рд.Бр. Опис    
1 Недвижен имот – куќа 320м2 со дворно место 631м2 во Бутел Скопје детали:
1, 2
2 Недвижен имот – земјоделско земјиште на м.в. Орман Трло во Стајковци  Скопје детали:
1, 2 
3 Недвижен имот – куќа, дел. Објект со дворно место во Бадар, Катланово  Скопје детали:
1, 2 
4 Недвижен имот – куќа со дворно место во Битола Битола детали:
1, 2 
5 Недвижен имот – куќа со дворно место во Св.Николе Св.Николе  детали:
1, 2 
6 Подвижен имот – тенда-пергола  Скопје детали:
1, 2 
7 Недвижен имот – идеален дел на земјиште во с. Режановце Куманово детали
8 Недвижен имот – земјоделско земјиште во Челопек Куманово детали
9 Недвижен имот – куќа со дворно место во KO Демир Капија Демир Капија  детали:
1, 2 
10 Недвижен имот – стан во Аеродром Скопје детали
11 Подвижно средство – ПМБ Тојота Корола Битола детали

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.