KARAKTERISTIKAT

Depozitë fikse për të gjithë klientët të cilët dëshirojnë ti afatizojnë mjetet e tyre me normë të garantuar të interesit për periudhë deri 36 muaj.

  • Shuma minimale e deponimit prej 3000 MKD/ 50 EUR
  • Pa mundësi për tërheqje të pjesërishme të depozitës
  • Gjatë tërheqjes së parakohshme të depozitës banka përllogarit interes sipas kqyrjes në pajtim me tarifën e Bankës
  • Gjatë maturimit të depozitës automatikisht riafatizohet respektivisht në përputhje me kontratën
  • Arkëtimi i interesit: në muaj ose në ditën e maturimit të depozitës

NORMAT E INTERESIT

NORMA NOMINALE VJETORE TË INTERESIT NGA 01.01.2018

Normat e interesit për depozitë me arkëtim të interesit në ditën e maturimit ose në muaj

MKD    EUR   
1 muaj     0.02%     0.01%    
3 muaj     0.10%     0.05%    
6 muaj     0.40%     0.10%    
12 muaj     1.30%     0.30%    
13 muaj     1.50%     0.50%    
24 muaj     2.30%     1.00%    
36 muaj    2.70%     1.30%    

 

Vizitoni degën më të afërt të Halkbank,
Për informacione plotësuese na kontaktoni në:
mail adresën: deposits@halkbank.mk

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.