Kalkulatori për depozita

Deponimet e kursimit
Valuta
Tipi i arkëtimit
Kursim në MKD
Shuma:

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Interesi mujor me pagesë të interesit çdo muaj:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.