09.07.2015

Lajmërim për klientët, posedues të kartelave kreditore nga HALKBANK

Të dashur shfrytëzues,

Bonus programi nga Halkbank AD Skopje ju ofron mundësi për grumbullimin e poenave në para nëpërmjet transakcioneve të juaja të bëra me kartelat kreditore nga Halkbank në POS terminalet e Halkbank.

Bonus Poenat e juaja përllogariten në vlerë prej 0.5%  nga transakcionet e realizuara në POS rrjetin e gjerë të Halkbank, dhe në vlerë prej 0,1% në terminalet e Halkbank në stacionet e benzinës.

Shfrytëzoni priviligjenin që ju ofron Banka juaj dhe kënaquni në tregtimin!

Më shumë informacione për përparësitë e kartelave tuaja në: http://www.halkbank.com.mk/kreditni-karticki-naselenie-mk.nspx

E juaja,
Halkbank AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.