Услови за кредит

 • Износ: до 1.500.000 МКД
 • Максимален рок: до 120 месеци 
 • Кредитна способност: до ½ од месечните примања
 • Камата: 5 % фиксна каматна стапка за првата година, 5,5 % фиксна каматна стапка за втората година, за останатиот период варијабилна каматна стапка: 5,25 пп + референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментов изнесува 1,25% (6,50 % номинална годишна) (СВТ 6,37%)*
 • Провизија за обработка на кредитот: 0%
 • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
 • Трошоци за кредитот:
  • 350 мкд  - проверка во Кредитно биро  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд - апликација за кредит
  • Трошок за полиса за животно осигурување издадена од Триглав Осигурување – Живот АД Скопје (висината на трошокот за полисата е во зависност од тарифата на Триглав Осигурување- живот АД Скопје и индивидуалните параметри на кредитокорисникот)
  • Задолжителна полиса од незгода од Халк Осигурување АД Скопје
   • 600 мкд годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот 

 

* 6.37 % СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, 5 % фиксна каматна стапка за првата година, 5,5 % фиксна каматна стапка за втората година, за останатиот период варијабилна каматна стапка  каматна стапка променлива од 6,50% за остатокот на периодот, рок на отплата 120 месеци, трошок за апликација од 150 МКД , трошок за проверка во МКБ 350 МКД и трошок за полиса од незгода 600 МКД

*Во искажаниот пример за СВТ полисата за животно осигурување не е влезена во пресметката

- Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ  , висината на договорната каматна стапка и  износот на полисата за животно осигурување и полисата од незгода..

  Биди информиран за

  ДЕТСКО
  ШТЕДЕЊЕ

  Штеди за твоите деца

  Земи ја твојата

  КРЕДИТНА КАРТИЧКА

  Ти плаќаш,
  Ние те наградуваме со бонус!

  Оди на

  Е-банкарство

  Прави Банкарски трансакции
  од секаде!

  Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.