Informacione

Informacione

Halkbank AD Skopje për herë të parë ofron kredi konsumatore pa dedikim me sigurim jetësor për të gjithë klientët. Polisa e sigurimit mundëson mbrojtjen e pronës Tuaj nga pasojat e aksidenteve, siguri të pagesës dhe mbrojtjen e tërë familjes.

Përparësitë

Përparësitë

Për kët lloj të klientëve Halkbank AD Skopje ofron normë fikse të interesit për 2 vitet e para me afat të shlyerjes deri 120 muaj, PA shpenzime të aprovimit dhe PA shpenzime për likuidim të parakohshëm të kredisë. Ky lloj i kredisë mund të shfrytëzohet për nevojat tuaja aktuale dhe poashtu edhe për rifinancimin e kredive ekzistuese nga banka të tjera.

Kushtet për kredi

Kushtet për kredi

 • Shuma: deri 1.200.000,00 MKD
 • Afati maksimal: deri 120 muaj 
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Interesi: 5,90% normë fikse të interesit për 2 vitet e para, për periudhën e mbetur 7,75% normë variabile të interesit (norma referente për përllogaritjen e normës ligjore të sanksionit e  cila për momentin e nënshkrimit të kontratës është 2,25% e rritur për 5,50 pp) (SVT 7,24%)*polisa nuk përfshihet në përllogaritjen për SVT
 • Komisioni për shqyrtimin e kredisë:  0%
 • Komisioni për likuidim të parakohshëm: 0%
 • Shpenzimet për kredi:
  • 350,00 MKD  - kontrollë në Byronë kreditore  (komisioni paguhet para arkëtimit të kredisë dhe nuk paguhet për kërkesat e refuzuara dhe anuluara), shuma e shpenzimit të polissës së sigurimit jetësor varet nga tarifa e shoqërisë së sigurimit
  • 150 MKD – aplikacion për kredi,

*7,24% SVT për kredi në shumë prej 600.000 MKD, normë interesi të ndryshueshme prej 7,75 %, afat të shlyerjes 120 muaj, shpenzime aplikimi prej 150 MKD dhe shpenzime shqyrtimi në BMK prej 350 MKD

**Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në përllogaritje të SVT-së dhe lartësia e normës së kontraktuar të interesit.

Pyetjet

Pyetjet

Sa është shuma e polisës?

Shuma e shpenzimit të polisës së sigurimit jetësor varet nga tarifa e shoqërisë së sigurimit. Polisa paguhet njëfish para tërheqjes së kredisë.

Deri në çfarë moshe mund të aplikohet për kredi me sigurim jetësor?

Mosha për të aplikuar për kredi me sigurim jetësor është jo më të moshuar se 65 vjet.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.