Informacione

Informacione

Halkbank AD Skopje për herë të parë ofron kredi konsumatore pa dedikim me sigurim jetësor për të gjithë klientët. Polisa e sigurimit mundëson mbrojtjen e pronës Tuaj nga pasojat e aksidenteve, siguri të pagesës dhe mbrojtjen e tërë familjes.

Përparësitë

Përparësitë

Për kët lloj të klientëve Halkbank AD Skopje ofron normë fikse të interesit për 2 vitet e para me afat të shlyerjes deri 120 muaj, PA shpenzime të aprovimit dhe PA shpenzime për likuidim të parakohshëm të kredisë. Ky lloj i kredisë mund të shfrytëzohet për nevojat tuaja aktuale dhe poashtu edhe për rifinancimin e kredive ekzistuese nga banka të tjera.

Kushtet për kredi

Kushtet për kredi

 • Shuma: deri 1.200.000,00 MKD
 • Afati maksimal: deri 120 muaj 
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Interesi: 5,00% normë fikse interesi për dy vitet e para, për periudhën e mbetur 7,75% normë variabile të interesit (norma referente për llogaritjen e normës ligjore sanksionuese të interesit e cila në momentin e nënshkrimit të kontratës është 2,25 % e rritur për 5,5 pp) (SVT 6,9%) *polisa nuk përfshihet në përllogaritjen e SVT-së
 • Komisioni për shqyrtimin e kredisë: 0%
 • Komisioni për likuidim të parakohshëm: 0%
 • Shpenzimet për kredinë:
  • 350,00 MKD  - kontroll në Byronë kreditore (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe anuluara), ndërsa shuma e shpenzimit për polisën e sigurimit jetësor varet nga tarifa e  Kroacia Osiguruvanje – Zhivot AD Skopje.
  • 150 MKD - aplikacion për kredi

* 6,9% SVT për shumë të kredisë prej 600.000 MKD, norma e interesit e ndryshueshme prej 7,75%, afati i kthimit 120 muaj, shpenzimi për aplikacion prej 150 MKD dhe shpenzimi për kontroll në BKM 350 MKD

** Në shkallën e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikojnë afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve për kredinë që janë të përfshira në përllogaritjen e SVT-së dhe norma e kontraktuar e interesit.

*** polisa nuk përfshihet në llogaritjen për SVT

Pyetjet

Pyetjet

Sa është shuma e polisës?

Shuma e shpenzimit të polisës së sigurimit jetësor varet nga tarifa e shoqërisë së sigurimit. Polisa paguhet njëfish para tërheqjes së kredisë.

Deri në çfarë moshe mund të aplikohet për kredi me sigurim jetësor?

Mosha për të aplikuar për kredi me sigurim jetësor është jo më të moshuar se 65 vjet.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.