Informacione

Informacione

Halkbank AD Skopje për herë të parë ofron kredi konsumatore pa dedikim me sigurim jetësor për të gjithë klientët. Polisa e sigurimit mundëson mbrojtjen e pronës Tuaj nga pasojat e aksidenteve, siguri të pagesës dhe mbrojtjen e tërë familjes.

Përparësitë

Përparësitë

Për kët lloj të klientëve Halkbank AD Skopje ofron normë fikse të interesit për 2 vitet e para me afat të shlyerjes deri 120 muaj, PA shpenzime të aprovimit dhe PA shpenzime për likuidim të parakohshëm të kredisë. Ky lloj i kredisë mund të shfrytëzohet për nevojat tuaja aktuale dhe poashtu edhe për rifinancimin e kredive ekzistuese nga banka të tjera.

Kushtet për kredi

Kushtet për kredi

 • Shuma: deri në 1.500.000 MKD
 • Afati maksimal: deri në 120 muaj 
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Interesi: 5,00% normë fikse interesi për dy vitet e para, për periudhën e mbetur 7,75% normë variabile e interesit (norma referente për llogaritjen e normës ligjore sanksionuese që në momentin e nënshkrimit të kontratës është 2,25 % з, e rritur për 5,5 pp (SVT 6,9%) *polisa nuk përfshihet në llogaritjen e SVT-së
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 0%
 • Komisioni për likudim të parakohshëm: 0%
 • Shpenzimet e kredisë:
  • 350 mkd  - kontroll në Byronë kreditore  (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara),
  • 150 mkd – aplikacion për kredi
  • Shpenzimi për polisën e sigurimit jetësor të dhënë nga Kroacia Osiguruvanje – Zhivot AD Shkup (shuma e shpenzimit të polisës varet nga tarifa Kroacia Osiguruvanje – Zhivot AD Shkup  dhe parametrat individualë të shfrytëzuesit të kredisë)

* 6,9% SVT për shumë kredie prej 600.000 MKD, normë të ndryshueshme interesi prej 7,75%, afat shlyerje prej 120 muajve, shpenzim aplikimi prej 150 MKD dhe shpenzim kontrolli në BKM prej 350 MKD

** Në shkallën e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kryerjes, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë të përfshira në llogaritjen e SVT-së , shkalla e normës së kontraktuar të interesit dhe shuma e polisës për sigurim jetësor.

*** Në shembullin e pasqyruar për SVT prej 6,9 %, polisa e sigurimit jetësor nuk përfshihet në llogaritje.

Pyetjet

Pyetjet

Sa është shuma e polisës?

Shuma e shpenzimit të polisës së sigurimit jetësor varet nga tarifa e shoqërisë së sigurimit. Polisa paguhet njëfish para tërheqjes së kredisë.

Deri në çfarë moshe mund të aplikohet për kredi me sigurim jetësor?

Mosha për të aplikuar për kredi me sigurim jetësor është jo më të moshuar se 65 vjet.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.