KUSHTET E KREDISË

 • Shuma: deri në 1.500.000 MKD
 • Afati maksimal: deri në 120 muaj 
 • Periudha grejs 6 muaj
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Interesi: 5% normë fikse interesi për dy vitet e para, për periudhën e mbetur 5,5% normë variabile interesi (norma referente për llogaritjen e normës ligjore sanskionuese të interesit që në momentin e nënshkrimit të kontratës është 1,5 %, e rritur për 4 p.p.) (SVT 5,60%)
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 0% deri më 30.11.2020
 • Komisioni për likuidim të parakohshëm: 0%
 • Shpenzimet e kredisë:
  • 350 mkd  - kontroll në Byronë kreditore (kompensimi paguhet para dhënies së kredisë dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe anuluara),
  • 150 mkd – aplikacion për kredi
  • Shpenzim për polisë sigurimi.

*Varësisht nga shuma e kredisë, polisa mund të jetë :

-        Polisë nga aksidenti, 600 mkd në vit, për periudhë tnjëjtë me afatin e shlyerjes së kredisë

-        Pako polisë sigurimi me rrezik vdekje për çfarëdo arsye dhe invaliditet të përhershëm ( mbi 30% )  - varësisht nga parametrat personal të kredikërkuesit dhe shumës së kredisë

 • 5,60% SVT për shumë kredie prej 600.000 MKD, grejs 6 muaj  normë fikse interesi prej 5% për dy vitet e fundit, për periudhën e mbetur e ndryshueshme prej 5,5%, afat të shlyerjes 95 muaj, shpenzim aplikacioni prej 150 MKD, shpenzim për kontroll në BKM 350 MKD dhe shpenzim për polisë nga aksidenti 600 MKD

** Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e SVT, norma e kontraktuar e interesit dhe shuma e polisës.


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.