INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Informacione

Halkbank AD Skopje ofron kredi për persona fizikë që janë në marrëdhënie të rregullt të punës. Kredinë mund ta shfrytëzoni si kredi afatgjate pa dedikim por njëashtu këtë lloj të kredisë mund ta shfrytëzoni për likuidimin e tërë ekspozimit kreditor të ndonjë personi tjetër të familjes tuaj. Për informacione më të detajuara mbi kredinë hipotekare drejtohuni në degën më të afërt të Halkbank AD Skopje.

PËRPARËSITË

Përparësitë

Kredinë që e ofron Halkbank AD Skopje është me normë të volitshme të interesit, normë të ulët të shpenzimeve të përgjithshme të kredisë si dhe lehtësime të shumta sa i përket kolateralit/sigurimit.

KUSHTET PËR KREDI

Kushtet për kredi

 • Shuma: deri 150.000 EUR
 • Afati maksimal: deri 240 muaj
 • Norma e interesit me rrogë: 6,5% +  EURIBOR-i 6 mujor, norma vjetore e shpenzime të përgjithshme (SVT 6,83%).
 • Norma e interesit pa rrogë: 7,60% + EURIBOR-i 6 mujor, norma vjetore e shpenzime të përgjithshme (SVT 8,16 %)
 • Komisioni për shqyrtimin e kredisë me rrogë: 1% nga shuma e kredisë
 • Komisioni për shqyrtimin e kredisë pa rrogë: 2% од износот на кредитот
 • Kompenzimi për shlyerje të parakohshme të kredisë:
  Për shlyerjen e parakohshme të kredisë Banka përllogarit dhe faturon komision të njëfisht në shkallë prej 3% nga vlera e shumës së shlyer të parakohshme, nëse shlyerja kryhet përmes rifinancimit me kredi nga bankë tjetër, respektivisht 0% nëse shlyerja kryhet nga mjete vetanake. Për çdo shlyerje të parakohshme shfrytëzuesi është i detyruar ta njoftojë Bankën 7 (shtatë) ditë para datës së shlyerjes.

  Komisioni paguhet nëse Shfrytëzuesi i kredisë ka të nënshkruar kontratë për hipotekë të prioritetit të ardhshëm, gjatë kohëzgjatjes së Kontratës për kredi.

  Shfrytëzuesi është i detyruar të kryejë pagesën e komisionit menjëherë pas pranimit të përllogaritjes nga Banka.

  Personat përgjegjës të Bankës për likuidimin e kredisë janë të detyruar që një ditë pas pranimit të mjeteve të shlyerjes së parakohshme të kryejnë kontrollë të pasurisë së paluajtshme përmes Kadastrës së RM-së me fletëposedim më të ri.
 • Shpenzimet për kredi350,00 MKD  (komisioni paguhet para arkëtimit të kredisë dhe nuk paguhet për kërkesat e refuzuara dhe anuluara), 150,00 mkd aplikacion për kredi, fletëkambial, shpenzime noteriale sipas tarifës noteriale dhe shpenzimeve për vlerësim në përputhje me tarifën e bankës.
 • Aftësia kreditore: deri 1/2 nga të ardhurat e përgjithshme mujore me mundësi për bashkëhuamarrës varësisht nga të ardhurat e përgjithshme mujore
 • Kolaterali/Sigurimi: Hipotekë në patundshmëri në vlerë deri 1:1.4 nga shuma e kredisë, kambial dhe deklaratë kambiali me mundësi për bashkëhuamarrës

PYETJET

Pyetjet

A ka mundësi për bashkëhuamarrës te kredia hipotekare?

Ka mundësi të përfshihet bashkëhuamarrësi i cili duhet të jetë në marrëdhënie të rregullt të punës në administratë publike, shoqëri aksionare dhe institucione financiare si dhe në ndërmarrje private me bonitet të mirë e cila është e pranueshme për Halkbank AD Skopje.

Nëse nuk kam pronë në emrin tim si do mund të marr kredi hipotekare?

Të nderuar, nëse nuk keni pronë në emrin tuaj atëherë mund të lihet nën hipotekë pronë tjetër me fletëpëlqim paraprak të vërtetuar në noter nga poseduesi i pronës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.