INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Halkbank SHA Shkup ofron kredi me paket policë sigurimi për persona fizikë që janë në marrëdhënie të rregullt të punës. Kredinë mund ta shfrytëzoni si kredi afatgjate pa dedikim por njëashtu këtë lloj të kredisë mund ta shfrytëzoni për likuidimin e tërë ekspozimit kreditor të ndonjë personi tjetër të familjes tuaj. Polica e sigurimit nga Halk Insurance siguron mbrojtjen e pronës tuaj nga aksidentet, sigurinë e ripagimit dhe mbrojtjen e të gjithë familjes. Për informacione më të detajuara mbi kredinë hipotekare drejtohuni në degën më të afërt të Halkbank SHA Shkup.

Paket polica e sigurimit të destinuara për sigurimin e kredisë konsumatore, kredisë hipotekare dhe të krediës banimi nga Halkbank SHA Shkup është një e tërë, dhe përmban mbulimin e mëposhtëm dhe rreziqet e mbuluara:

 • Humbje mundësi për kthimit të kredisë- vdekje për çfarëdo arsye, vdekje aksidentale
 • Sigurimi i aksidenteve - paaftësi e përhershme mbi 30%

Halkbank SHA Shkup është një agjent i licencuar për shitjen e policave të sigurimeve nga Halk Insurance SHA Shkup.

PËRPARËSITË

PËRPARËSITË

Kredinë që e ofron Halkbank AD Skopje është me normë të volitshme të interesit, normë të ulët të shpenzimeve të përgjithshme të kredisë si dhe lehtësime të shumta sa i përket kolateralit/sigurimit.

KUSHTET PËR KREDI

KUSHTET PËR KREDI

 • Shuma: deri 200.000 EUR
 • Afati maksimal: deri 240 muaj 
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Norma e interesit me pagë/pension në Halkbank:
  • 4,00 pikë procentuale  + normë të ndryshueshme interesi të Euriborit 6 mujor për 1 vit
  • 5,75 pikë procentuale + normë të ndryshueshme interesi të Euriborit 6 mujor për periudhën e mbetur. (SVT 5,59%)***
 • Norma e interesit pa pagë në Halkbank AD:
  • 6,00 pikë përqindjeje  + normë të ndryshueshme interesi të Euriborit 6 mujor për 1 vit
  • 6,50 pikë përqindjeje  + normë të ndryshueshme interesi të Euriborit 6 mujor për periudhën e mbetur. (SVT 6,57%)
 • Komisioni për shqyrtimin e kredisë: 0,50% njëfish nga shuma e kredisë.
 • Shpenzimet për kredinë:
  • 350 MKD - kontroll në Byronë kreditore (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe anuluara), ndërsa shuma e shpenzimit për polisën e sigurimit jetësor varet nga tarifa e  Halk Insurance.
  • 150 MKD - aplikacion për kredi,
 • Komisioni për shlyerje të parakohshme të kredisë:
  Për shlyerje të parakohshme të kredisë Banka përllogarit dhe faturon kompenzim të njëfishtë prej 3% të vlerës së shumës së paguar të parakohshme, nëse pagesa bëhet me anë të rifinancimit me kredi nga banka të tjera, respektivisht 0% nëse pagesa kryhet nga mjetet vetanake. Për çdo pagesë të parakohshme, përdoruesi i kredisë është i obliguar që ta njoftojë Bankën 7 (shtatë) ditë para datës së pagesës.
  Kompenzimi paguhet nëse Përdoruesi i kredisë ka të nënshkruar kontratë për hipotekë të prioritetit të ardhshëm, për kohëzgjatjen e Kontratës për kredi.
  Përdoruesi i kredisë është i obliguar të kryejë pagesën e këtij kompenzimi, menjëherë pas pranimit të përllogaritjes nga ana e Bankës.
  Personat përgjegjës të Bankës për likuidimin e kredisë janë të obliguar që një ditë pas pranimit të mjeteve nga pagesa e parakohshme të kryejnë kontroll të patumdshmërive përmes Kadastrit të SRM-së me fletë të re të pronëstë.
 • Sigurimi/Kolaterali: Hipotekë të patundshmërive në vlerë deri në 1:1,3, kambial dhe deklaratë kambiali.

* 5,59% SVT për shumën e kredisë prej 50.000 EUR, për marrësit e pagës/pensionit, normë të ndryshueshme interesi prej 4,00 pp + Euribori 6 mujor për 1 vit dhe 5,75 pp + Euribori 6 mujor për periudhën e mbetur, afati i kthimit prej 95 muajve, shpenzimi për aplikacion prej 150 MKD dhe shpenzimi për kontroll në BKM prej 350 MKD

** Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë të përfshira në përllogaritjen e SVT-së dhe lartësia e normës së kontraktuar të interesit

*** polisa nuk përfshihet në përllogaritjen e SVT-së.


PYETJET

PYETJET MË SHPESH TË PARASHTRUARA

A EKZISTON MUNDËSIA PËR BASHKËHUAMARRËS TE KREDIA HIPOTEKARE?

Ekziston mundësi për të përfshirë bashkëkërkues që është me kohë pune të plotë në administratën publike, shoqëratë aksionare, institucion financiar ose në kompani private që është e pranueshme për Halk Bank AD Shkup.

SA ËSHTË SHUMA E POLICËS SË SIGURIMIT?

Shuma e shpenzimit të polisës së sigurimit varet nga tarifa e Halk Insurance. Polica paguhet çdo vit për kohëzgjatjen e kredisë.


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.