Kushtet për kredi

Shfrytëzues

 • Persona juridikë

Target grupi

 • Linja kreditore është dedikuar për personat juridikë me transakcione tregtare financiare (eksport-import të mallit tregtar)

Qëllimi i kredisë

 • Mjete xhiruese në përputhje me linjën kreditore

Shuma e kredisë

 • min 50.000 EUR

Valuta e kredisë

 • EUR – kredi devizore

Mënyra e kthimit

 • Shlyerje e njëfishtë e kredisë 

Norma e interesit

 • Varësisht nga afati i kthimit të kredisë
Afati i vlefshmërisë së kredisë 3 muaj   6 muaj   12 muaj 
Norma e interesit  3,0% në vit    3,5% në vit    3,75% në vit   


Kompenzimi për përpunim

 • 0,15% nga shuma e kredisë, min. 6.100,00 MKD, njëfish, paraprakisht

Afati i kthimit

 • Deri 12 muaj

Kompenzimi për kthimin e parakohshëm të kredisë

 • 0,5% nga mbetja e kredisë

Sigurimi/Kolaterali

 • Në përputhje me politikën kreditore të Bankës, varësisht nga shuma e kredisë

 

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.