Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

Shfrytëzoni normat më të mira të interesit me produktin e ri promocional të Halkbank AD Skopje.

*Produkti do të jetë aktiv për periudhë të kufizuar kohore, çdo të MËRKURË, deri më 26.06.2019 .

  • Shuma minimale e depozitimit : 30.000 MKD /500 EUR
  • Mënyra e arkëtimit të interesit: në fund të periudhës së afatizimit ose në bazë mujore
  • Lloji i normës së interesit: fikse ,
  • Afati i depozitës: 13 dhe 25 muaj
  • Metoda e përllogaritjes së interesit: proporcionale (28/31-365/366)
  • Riafatizimi: riafatizohet automatikisht pas skadimit të periudhës së afatizimit. Me rastin e riafatizimit do të merren parasysh normat e interesit nga kursimi i përgjithshëm me norma fikse të interesit të cilat do të jenë të vlefshme në bazë të Vendimit për normat pasive të interesit
  • Tërheqja e pjesërishme e mjeteve: nuk lejohet para skadimit të periudhës së afatizimit
  • Pagesa shtesë: Mbi depozitën nuk mund të kryhen pagesa plotësuese para skadimit të datës së maturimit
  • Prishja e parakohshme e kontratës: me rastin e prishjes së parakohshme të kontratës për depozitën, përllogaritet interesi sipas kqyrjes në bazë të tarifës së Bankës, për tërë kohën sa kanë qenë mjetet të afatizuara.

Me rastin e arkëtimit mujor të interesit, deponuesi është i obliguar që Bankës ti kthejë dallimin ndërmjet interesit të arkëtuar dhe përllogaritjes së re të interesit, ose Banka do ta minusojë nga depozita themeltare.

Ndryshimet e depozitave mund ti ndiqni në çdo kohë përmes bankingut elektronik.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale, atëherë vizitoni degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje dhe bëhuni pjesë e familjes sonë.

Për më tepër informacione na kontaktoni në adresën elektronike: deposits@halkbank.mk

Normat e Interesit

NORMAT E INTERESIT

NORMAT NOMINALE VJETORE TË INTERESIT

Norma të interesit për depozita me arkëtim të interesit në ditën e maturimit ose në bazë mujore. 

Afati i depozitës  Normat vjetore të interesit
MKD EUR
13 muaj 1,70% 0,90%
25 muaj 2,50% 1,50%

 


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.