Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

Përfitoni nga Depozita Evolve, me një normë interesi që rritet çdo 6 muaj!

Dy lloje të Depozitës Evolve:

 1. 1. Depozita Evolve me mundësi depozitimi shtesë
  Karakteristikat e produktit:
 • Norma e interesit që rritet në mënyrë progresive në çdo periudhë (6 muaj)
 • Shuma minimale e depozitimit: 3.000 MKD / 50 EUR
 • Shuma maksimale e depozitimit: pakufizuar
 • Afatizimi: 24 muaj
 • Arkëtimi i interesit: me afat (në fund të periudhës së maturimit)
 • Norma e interesit: fikse
 • Metoda e llogaritjes së interesit: metoda proporcionale
 • Mundësia për pagesa shtesë në depozitë para datës së skadimit. Pagesat shtesë mund të bëhen përmes bankingut elektronik, sporteleve bankare dhe me urdhërpagesë të përhershme
 • Depozita nuk riafatizohet
 • Në rast të arkëtimit të pjesshëm, e gjithë depozita zgjidhet para kohe dhe banka llogarit interesin me normë interesi në shikim sipas Vendimit të vlefshëm për normat e interesit të depozitave të Bankës, domethënë është 0%
 1. 2. Depozita Evolve me mundësi për zgjidhje të parakohshme të kontratës
  Karakteristikat e produktit:
 • Norma e interesit që rritet në mënyrë progresive në çdo periudhë (6 muaj)
 • Shuma minimale e depozitimit: 3.000 MKD / 50 EUR
 • Shuma maksimale e depozitimit: pakufizuar
 • Afatizimi: 24 muaj
 • Arkëtimi i interesit: me afat (në fund të periudhës së maturimit)
 • Norma e interesit: fikse
 • Metoda e llogaritjes së interesit: metoda proporcionale
 • Pa mundësi për depozitime shtesë
  Zgjidhja para kohe bëhet me një pagesë të njëhershme me të cilën fondet e afatit tërhiqen plotësisht dhe depozita zgjidhet plotësisht. Kur zgjidhni/përfundoni depozitën në periudhën e parë (në 6 muajt e parë) interesi me normë interesi llogaritet në përputhje me Vendimin e vlefshëm për normat e interesit të depozitave të Bankës, pra është 0%.
  Pas skadimit të periudhës së parë (pas 6 muajsh) dhe të gjitha periudhave të tjera, aplikohet një normë interesi e vlefshme për periudhën e mëparshme në të cilën u përcaktuan fondet dhe për periudhën aktuale interesi llogaritet sipas numrit të ditëve në të cilat fondet janë afatizuar.
 • Depozita nuk riafatizohet

Normat e interesit

NORMAT E INTERESIT

 1. 1. Depozita Evolve me mundësi depozitimi shtesë

Me këtë depozitë ju merrni një arkëtim interesi prej 2.7% për denarë dhe 1.7% për euro për një periudhë 24 mujore duke llogaritur depozitën fillestare.

Normat nominale vjetore të interesit:

Periudha (6 muaj) MKD EUR
Periudha I 0,50% 0,30%
Periudha II 1,10% 0,70%
Periudha III 1,70% 1,00%
Periudha IV 2,10% 1,40%
Norma mes. e interesit 1,35% 0,85%

 

 1. 2. Depozita Evolve me mundësi për zgjidhje të parakohshme

Normat nominale vjetore të interesit:

Periudhaи (6 muaj ) MKD EUR
I Periudha 0,20% 0,10%
II Periudha 0,80% 0,50%
III Periudha 1,60% 1,00%
IV Periudha 2,00% 1,40%
Norma mes. e interesit 1,15% 0,75%

 

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies