Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

Shfrytëzoni përparësitë e Depozitës së re Evolve, normë interesi e cila rritet në çdo 6 muaj!

Dy lloje të Depozitës Evolve

1. Depozitë Evolve me mundësi për depozitime plotësuese

Karakteristikat e produktit:

 • Normë interesi e cila rritet në mënyrë progresive në çdo 6 muaj
 • Shuma minimale e depozitimit: 3.000 MKD / 50 EUR
 • Shuma maksimale: Pa shumë maksimale të depozitimit
 • Afati i depozitimit: 24 muaj
 • Arkëtimi i interesit: në fund të periudhës së maturimit
 • Norma e interesit: Fikse
 • Metoda e përllogaritjes së interesit: metoda proporcionale
 • Mundësi për pagesa plotësuese mbi depozitën para skadimit të datës së maturimit
 • Gjatë maturimit depozita nuk riafatizohet në përputhje me kontratën
 • Gjatë prishjes së parakohshme të depozitës Banka përllogarit interes sipas kqyrjes në përputhje me Vendimin e Bankës për normat e interesit

2. Depozitë Evolve me mundësi për prishje të parakohshme të kontratës

Karakteristikat e produktit:

 • Normë interesi e cila rritet në mënyrë progresive në çdo 6 muaj
 • Shuma minimale e depozitimit: 3.000 MKD / 50 EUR
 • Shuma maksimale: Pa shumë maksimale të depozitimit
 • Afati i depozitimit: 24 muaj
 • Arkëtimi i interesit: në fund të periudhës së maturimit
 • Norma e interesit: Fikse
 • Metoda e përllogaritjes së interesit: metoda proporcionale
 • Gjatë prishjes së parakohshme të depozitës përllogaritet interes me normë interesi nga periudha e kaluar. Gjatë tërheqjes së pjesërishme në periudhën e 1-rë përllogaritet interes me normë interesi sipas kqyrjes në përputhje me Vendimin e Bankës për normat e interesit.
 • Gjatë maturimit të depozitës nuk riafatizohet në përputhje me kontratën.

Normat e interesit

NORMAT E INTERESIT

1. Depozita Evolve me mundësi për depozitime plotësuese

Normat nominale vjetore të interesit:

Periudhat                (6 muaj) MKD EUR
Periudha I 0,50% 0,30%
Periudha II 1,10% 0,70%
Periudha III 1,70% 1,00%
Periudha IV 2,10% 1,40%


2. Depozita Evolve me mundësi për prishje të parakohshme

Normat nominale vjetore të interesit:

Periudhat                (6 muaj) MKD EUR
Periudha I 0,20% 0,10%
Periudha II 0,80% 0,50%
Periudha III 1,60% 1,00%
Periudha IV 2,00% 1,40%


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.