Општи информации

Општи информации

Халкбанк АД Скопје нуди станбени кредити за физички лица кои се во редовен работен однос. Кредитот можете да го користите за купување на стан и купување на деловен простор како и рефинансирање на вашите изложености во други банки по основ на станбен кредит. Халкбанк АД Скопје Ви нуди поволни станбени кредити кои одговараат на Вашите потреби.

Доколку купувате недвижност во тек на градба Банката соработува со следните градежни компании (.pdf документ).

  Предности

  Предности

  Кредитот кој го нуди Халкбанк АД е со најниска каматна стапка, временскиот рок на отплата е до 30 години, ниска стапка на вкупни трошоци на кредитот, БЕЗ трошоци за проценка, како и големи олеснувања во обезбедувањето.

  Услови за кредит

  Услови за кредит

  • Износ: до 200.000 ЕУР
  • Максимален рок: 360 месеци
  • Грејс период: до 12 месеци
  • Каматна стапка со плата во Халк Банка АД:
   • 3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите 10 години,
   • 4,00 пп + променлива каматна стапка на 6 месечен Еурибор за остатокот на периодот (СВТ 3,68%)
  • 1% надомест за обработка на кредитот Промотивно: До 30.06.2021 - БЕЗ НАДОМЕСТ
  • БЕЗ трошоци за проценка на имотот
  • Задолжителна полиса од незгода од Халк Осигурување АД Скопје
   • 1000 мкд годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот 

  (Клиентот склучува Договорот за повеќегодишно осигурување со осигурителното друштво. Осигурeната сума е дефинирана во полисата)

  • Трошоци за кредитот : 200 МКД (надоместот се наплаќа доколку кредитот е одобрен), 150 МКД трошок за апликација, меничен бланкет, нотарски трошоци.
  • Надомест за предвремена отплата на кредит:
   За предвремена отплата на кредитот Банката пресметува и наплатува еднократен надомест во висина од 3% од вредноста на предвремно отплатениот износ, доколку отплатата се врши со рефинансирање со кредит од друга банка, односно 0% доколку отплатата се врши од сопствени средства. За секоја предвремена отплата корисникот е должен да ја извести Банката 7 (седум) дена пред датумот на уплатата. Надоместот се наплатува доколку Корисникот на кредитот има воспоставено договор за хипотека од нареден приоритет, за времетраење на Договорот за кредит. Корисникот е должен да изврши уплата на овој надоместот веднаш по добивање на пресметката од Банката. Надлежните лица на Банката за ликвидирање на кредитот се должни ден по прием на средствата од предвремената отплата да извршат проверка на недвижниот имот преку Катастар на РМ со најнов имотен лист.
  • Учество: минимум 15% учество
  • Кредитна способност: 1/2 од месечни примања (со можност за кокредитобаратели).
  • Обезбедување: Хипотека на недвижен имот, меница и менична изјава.

  * 3,68% СВТ за износ на кредит од 50.000еур, каматна стапка 3,3% фиксна за првите 10 години, за остатокот од периодот 4,00 пп + променлива каматна стапка на 6 месечен Еурибор, рок на отплата 360месеци, трошок за апликација од 150 МКД, трошок за проверка во МКБ 200 МКД и трошок за полиса од незгода 1000 МКД.

  ** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ , висината на договорната каматна стапка и износот на полисата.

  Прашања

  Најчесто поставувани прашања

  Постои ли можност за кокредитобарател кај Станбениот кредит?

  Има можност да  се вклучи кокредитобарател кој треба да биде  во редовен работен однос во ЈА, АД и финансиски институции како и во бонитетна приватна фирма која е прифатлива за Халк Банка АД Скопје.

  Дали може да се направи рефинансирање на Станбен кредит  од друга банка?

  Почитувани, овој тип на кредит може да се искористи за рефинансирање на постоечки кредит во друга банка со 0% трошоцин за кредитот.

  Калкулатор


  За дополнителни информации пратете мејл на: naseleniemarketing@halkbank.mk или јавете се на: 02/ 3250-965; 3287-589; 3240-869; 3240-824

  Биди информиран за

  ДЕТСКО
  ШТЕДЕЊЕ

  Штеди за твоите деца

  Земи ја твојата

  КРЕДИТНА КАРТИЧКА

  Ти плаќаш,
  Ние те наградуваме со бонус!

  Оди на

  Е-банкарство

  Прави Банкарски трансакции
  од секаде!

  Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.