Општи информации

Халкбанк АД Скопје нуди станбен кредит, за физички лица кои се во редовен работен однос. Кредитот можете да го користите за купување на стан и купување на деловен простор како и рефинансирање на вашите изложености во други банки по основ на станбен кредит. Халк Банк АД Ви нуди најповолни станбени кредити кои најдобро одговараат на вашите потреби.

Предности

Кредитот кој го нуди ХалкБанк АД е со најниска каматна стапка, временскиот рок на отплата е до 30 години, ниска стапка на вкупни трошоци на кредитот како и големи олеснувања во обезбедувањето.

Услови за кредит

  • Износ: до 200.000 ЕУР
  • Максимален рок: до 30 години
  • Грејс период: 12 месеци
  • Каматна стапка: 7 процентни поени +променлива стапка на  6 месечен Еурибор (Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР е со негативна стапка,истиот се пресметува еднаков на  0% ).
  • Провизија за обработка на кредитот: 0% од износот на кредитот.
  • Трошоци за кредитот: 200,00 МКД (надоместот се наплаќа надоместот се наплаќа доколку кредитот е одобрен), меничен бланкет, нотарски трошоци.
  • Кредитна способност: 1/2 од вкупните месечни примања со можност за кокредитобаратели.
  • Обезбедување: Хипотека на недвижен имот во вредност од 1:1,2, меница и менична изјава.

Најчесто поставувани прашања

Постои ли можност за кокредитобарател кај Станбениот кредит?

Има можност да  се вклучи кокредитобарател кој треба да биде  во редовен работен однос во ЈА, АД и финансиски институции како и во бонитетна приватна фирма која е прифатлива за Халк Банка АД Скопје.

Дали може да се направи рефинансирање на Станбен кредит  од друга банка?

Почитувани, овој тип на кредит може да се искористи за рефинансирање на постоечки кредит во друга банка со 0% трошоцин за кредитот.

.

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.