Përgjithësuar

Paguaj dhe kurse duke shfrytëzuar kartelat kreditore të Halkbank AD Skopje.

Duke shfrytëzuar  Visa Classic, Visa Gold, Master Card standard dhe Mastercard PayPass Ju bëheni pjesë e bonus programës unikale që ju mundëson grumbullimin e bonus poenave dhe shfrytëzimin e tyre gjatë tregtimit të përditshëm. Me pagesat me këste edhe dëshirat e juaja bëhen realitet.

Master Card Pay Pass do ua bëjë ditën edhe më të shpejtë, por përparësitë më të mëdha janëќе: joshfrytëzimi i PIN kodit, joshfrytëzimi i nënshkrimit gjatë pagesave, nuk ka nevojë për vërtetim të transakcionit me rast pagese me këtë lloj të kartelës...

Vetëm prekja e kartelës deri te PayPass ПОС terminali është i mjaftueshëm. Të gjithë llojet e kartelave kreditore japin mundësinë e shfrytëzimit të mjeteve të disponueshme nga revolving kredia juaj dhe qasje te to 24/7.

Mundeni menjëherë të aplikoni për kartelë kreditore në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje nëpërmjet këtij Aplikacioni.

Përparësitë

 • Pagesa e borxhit minimal prej 5 % plus interesi dhe kompenzimet, pagesa deri 60 këste te disa partner të caktuar të Halkbank AD
 • Grumbullimi dhe shfrytëzimi i bonus poenave  (0,5% për të gjithë transakcionet e bëra nëpërmjet kartelës kreditore në pos terminalet e Halkbank AD) dhe shfrytëzim të poenave gjatë pagesave në pos terminalet e Halkbank AD
 • Mundësi për blerje me zbritje tek disa partner të caktuar të Bankës
 • mundësi për transakcione pa kontakt në Pos terminalet  e Halbank AD
 • Për të gjithë të interesuarit, mundeni menjëherë të aplikoni duke dorëzuar Aplikacionindegën/ekspoziturën më të afërt
 • Nëse dëshironi të informoheni mbi çdo transakcion të bërë me kartelën kreditore nëpërmjet SMS porosisë
 • Ju lutemi plotësoni dhe dorëzoni Aplikacionin për SMS info.

Provizionet

Visa Classic Credit, Master Card Standard, Master Card Pay Pass

Norma e interesit11,75%
Limiti kreditor Mbi 100.000,00 MKD ose në bazë të vendimit të Bankës
Tërheqje e parave nëpërmjet bankomatëve të Halkbank AD 2,50 % minimum 150 MKD
Tërheqje e parave nga sportelet e Halkbank AD 3,00 % minimum 200 MKD
Tërheqje e parave nëpërmjet bankomatëve të bankave tjera 3,00 % minimum 200 MKD
Anëtarësia vjetore për kartelë kreditore Pa provizion për vitin e parë, 1200,00 MKD për vitet në vazhdim
Anëtarësia vjetore për kartelë kreditore shtesë Pa provizion për vitin e parë, 600,00 MKD për vitin e dytë
Ripërtrirje për shkak të dëmtimit të kartelës kreditore 300,00 MKD
Kompenzim për dhënien urgjente të kartelës kreditore 600,00 MKD
Kompenzim për dhënien e faturës për kartelën kreditore pa provizion
Kompenzim për bllokimin e kartelës pa provizion
Kompenzim për debllokimin e kartelës 60,00 MKD
Kompenzim për reklamacion të pabazuar 600,00 MKD
Kompenzim për lajmërim mbi pagesën jo në kohë 100,00 MKD
Lista e interesit për target grupet e veçanta
SONK 10%
Pensionistë 10%
Anëtarë të UPOZ 10%
Persona me të drejta të veçanta 10.5%

VISA GOLD

Norma e interesit 12.00%
Limiti kreditor Mbi 600.000,00 MKD ose në bazë të vendimit të Komisionit për kredi
Tërheqje e parave nëpërmjet bankomatëve të Halkbank AD 2,50 % minimum 150 MKD
Tërheqje e parave nga sportelet e Halkbank AD 3,00 % minimum 200 MKD
Tërheqje e parave nëpërmjet bankomatëve të bankave tjera 3,00 % minimum 200 MKD
Tërheqje e parave nëpërmjet bankomatëve të bankave tjera 3,00 % minimum 200 MKD
Anëtarësia vjetore për kartelë kreditore 1.800,00 MKD
Anëtarësia vjetore për kartelë kreditore shtesë 900,00 MKD
Ripërtrirje për shkak të dëmtimit të kartelës kreditore 300,00 MKD
Kompenzim për dhënien urgjente të kartelës kreditore 600,00 MKD
Kompenzim për dhënien e faturës për kartelën kreditore pa provizion
Kompenzim për bllokimin e kartelës pa provizion
Kompenzim për debllokimin e kartelës 60,00 MKD
Kompenzim për reklamacion të pabazuar 600,00 MKD
Kompenzim për lajmërim mbi pagesën jo në kohë 100,00 MKD

Pyetjet më shpesh të parashtruara

Si të aplikoj për kartelë kreditore?

Duhet që ta vizitoni degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD ku do të vlerësohet aftësia juaj kreditore dhe ku do të mund të tërhiqni dokumentacionin e nevojshëm për aplikim.

Dokumentacioni i nevojshëm?

 • Aplikacion për kartelë kreditore të plotësuar nga shfrytëzuesi dhe punëdhënësi
 • Ekstrakt nga llogaria për tre muaj e fundit
 • Kopje të letërnjohtimit/li>
 • Urdhëresë për Debitim direkt
 • Për institucione private duhet gjithashtu edhe :
  М1/М2 formular nga punëdhënësi

Si mund ta shlyej borxhin e kartelës kreditore (automatikisht)?

ëse pranoni rrogë nëpërmjet Halkbank AD mund të nënshkruani urdhëresë për debitim direkt, me të cilin automatikisht çdo muaj do ju mirren mjete nga llogaria juaj për të shlyer borxhin e kartelës kreditore, me çrast kurseni edhe në kohë.

Si mund t'a shfrytëzoj kartelën Мaster Card Pay Pass?

Master Card Pay Pass funksionon pa pasur nevojë për futjen e PIN kodit. Thjeshtë vetëm preket kartela afër POS terminalit dhe pasiqë të paraqitet dritë jeshile dhe zë, atëherë transakcioni është lejuar

Sa zgjat procedura për dhënien e kartelës së re?

Procedura zgjat 2 ditë pune, për arsye se duhet pak kohë që kartela të dorëzohet deri te dega ku shfrytëzuesi ka vendosur që ta tërhjek, dhe për të njejtën do të informoheni me anët të SMS porosisë. 

Si mund të pranoj faturë për kartelën kreditore nëpërmjet e-mail-it? 

Duhet vetëm ti lajmëroni kolegët në degë/ekspoziturë për e-mail adresën, në të cilën dëshironi ti pranoni faturat, me çrast do të dërgohet fatura çdo muaj në adresën e dhënë.

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

Shko në

E-BANKING

Bëj
Transakcione bankare nga kudo!

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.