Informacione të përgjithshme

Deri 12 muaj (me rrogë ose pa rrogë në Halkbank)

Kredi konsumatore dedikuar për të gjithë personat fizik të aftë për kredi në marrëdhënie të rregullt pune në administratën publike ose në ndërmarrje të pranueshme për bankën dhe që pranojnë ose nuk pranojnë rrogë në Halkbank.

Përparësitë

Halkbank ju ofron norma tërheqëse interesi gjatë gjithë periudhës së shlyerjes së kredisë, i cili do të jetë i pranueshëm për klientët egzistues dhe për klientët e ardhshëm.

KUSHTET PËR KREDI

  • Shuma: deri 120.000 MKD
  • Afati maksimal: deri 12 muaj
  • Norma e interesit: 6,00% normë vjetore nominale të interesit, norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme ( SVT 6,20%)
  • Provizion për përpunimin e kredisë: 0%
  • Shpenzimet për kredinë: 200,00 MKD  (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesat e refuzuara ose të anuluara), blanket kambiali dhe vërtetim notarial të kambialit sipas vendimit të KK-së
  • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
  • Kolaterali/Sigurimi: pa zhirantë

Pyetjet më shpesh të parashtruara

A varet lartësia e shumës së kredisë nga shuma e rrogës që marr?

Shuma maksimale e kredisë varet nga kushtet që janë të definuara për çdo lloj kredie dhe nga aftësia për kredi e klientit. Raporti maksimal i lejuar ndërmjet shumës të të ardhurave mujore të kërkuesit të kredisë dhe lartësisë së anuiteteve mujore është cekur, ndarazi për çdo produkt, në pjesën e kritereve për aprovimin e kredisë.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.