Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

Periudha promovuese e produktit është prej 01.10 deri më 31.10.2020

  • Shuma minimale e depozitimit : 30.000 MKD /500 EUR
  • Mënyra e arkëtimit të interesit: në fund të periudhës së afatizimit ose në bazë mujore
  • Lloji i normës së interesit: fikse
  • Afati i depozitës: 13 dhe 25 muaj
  • Metoda e përllogaritjes së interesit: proporcionale (28/31-365/366)
  • Riafatizimi: riafatizohet automatikisht pas skadimit të periudhës së afatizimit. Me rastin e riafatizimit do të merren parasysh normat e interesit nga kursimi i përgjithshëm me norma fikse të interesit të cilat do të jenë të vlefshme në bazë të Vendimit për normat pasive të interesit
  • Tërheqja e pjesërishme e mjeteve: nuk lejohet para skadimit të periudhës së afatizimit
  • Pagesa shtesë: Mbi depozitën nuk mund të kryhen pagesa plotësuese para skadimit të datës së maturimit
  • Prishja e parakohshme e kontratës: me rastin e prishjes së parakohshme të kontratës për depozitën, përllogaritet interesi sipas kqyrjes në bazë të tarifës së Bankës, për tërë kohën sa kanë qenë mjetet të afatizuara.

Me rastin e arkëtimit mujor të interesit, deponuesi është i obliguar që Bankës ti kthejë dallimin ndërmjet interesit të arkëtuar dhe përllogaritjes së re të interesit, ose Banka do ta minusojë nga depozita themeltare.

Normat e Interesit

NORMAT E INTERESIT

Normat e interesit për depozitë duke arkëtuar interesin në fund të maturimit ose me arkëtim mujor

Afati i depozitës  Normat vjetore të interesit
MKD EUR
13 muaj 0,70% 0,50%
25 muaj 1,40% 0,90%


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.