KARAKTERISTIKAT

Produkti është me karakter promocional dhe ka periudhë të kufizuar të vlefshmërisë!

  • Shuma minimale e depozitimit: 50 EUR
  • Mënyra e arkëtimit të interesit: në fund të periudhës së afatizimit ose në muaj
  • Lloji i normës së interesit: fikse ,
  • Afati i depozitimit: 24 muaj
  • Metoda e përllogaritjes së interesit: proporcionale (28/31-365/366)
  • Riafatizimi: Gjatë maturimit depozita nuk riafatizohet respektivisht në përputhje me kontratën
  • Tërheqja e pjesërishme e mjeteve: nuk është i lejuar para skadimit të periudhës së afatizimit
  • Pagesa plotësuese: Mbi depozitën nuk mund të kryhen pagesa plotësuese para skadimit të datës së maturimit
  • Prishja e parakohshme e kontratës: gjatë prishjes së parakohshme të depozitës përllogaritet interes sipas kqyrjes në përputhje me tarifën e Bankës, për tërë kohën sa kanë qenë të afatizuara mjetet. Por, deponuesi është i obliguar që Bankës ti kthejë diferencën ndërmjet interesit të arkëtuar dhe atij të përllogaritur, ose të njëjtën Banka do ta minusojë nga principali.

Ndryshimet e depozitave mundeni në çdo kohë ti ndiqni përmes bankingut elektronik.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale vizitoni degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje dhe bëhuni pjesë e familjes sonë.

Për informacione plotësuese na kontaktoni në:

e-mail adresa: deposits@halkbank.mk

NORMAT E INTERESIT

NORMA NOMINALE VJETORE TË INTERESIT

Normat e interesit për depozitë me arkëtim të interesit në ditën e maturimit ose me arkëtim mujor

Afati i depozitës Normat vjetore të interesit
EUR
24 muaj 2,00%

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.