KARAKTERISTIKAT

Shfrytëzoni normat tërheqëse të interesit me produktin e ri promocional të Halkbank AD Skopje.

* Produkti do të jetë aktiv, periudhë të kufizuar, vetëm TË HËNËN, duke filluar nga 14.05.2018.

  • Shuma minimale e depozitimit: 3.000 MKD /50 EUR
  • Mënyra e arkëtimit të interesit: në fund të periudhës së afatizimit ose në muaj
  • Lloji i normës së interesit: fikse
  • Afatizimi: 13 muaj
  • Metoda e përllogaritjes së interesit: proporcionale (28/31-365/366)
  • Riafatizimi: Gjatë maturimit depozita nuk riafatizohet respektivisht në përputhje me kontratën
  • Tërheqja e pjesërishme e mjeteve: nuk lejohet para skadimit të periudhës së afatizimit Pagesat shtesë: Mbi depozitën nuk mund të kryhen pagesa shtesë para datës së maturimit
  • Prishja e parakohshme e kontratës: në rast të prishjes së parakohshme të kontratës mbi depozitën përllogaritet interes sipas kqyrjes në përputhje me tarifën e Bankës për tërë kohën sa kanë qenë të afatizuara mjetet. Por, deponenti është i obliguar që Bankës ti kthejë diferencën ndërmjet interesit të arkëtuar dhe përllogaritjes së re, ose të njëjtën Banka do ta mbajë nga depozita themelore.

Ndyrshimet e depozitave në çdo kohë mund ti ndiqni përmes bankingut elektronik.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale, vizitoni degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje dhe bëhuni pjesë e familjes sonë.

Për informacione plotësuese na kontaktoni në:

e-mail adresën: deposits@halkbank.mk

NORMAT E INTERESIT

NORMAt NOMINALE VJETORE TË INTERESIT

Normat e interesit për depozitë duke arkëtuar interesin në fund të maturimit ose me arkëtim mujor

Afati i depozitës  Normat vjetore të interesit
MKD EUR
13 muaj 2,00% 1,00%

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.